Smartphone-ul înlo­cu­i­ește vo­la­nul

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ja­guar Land Ro­ver tes­te­a­ză un model Ran­ge Ro­ver care poate fi ma­ne­vrat din ex­te­ri­o­rul ve­hi­cu­lu­lui prin­tr-o aplicaţie pentru smartphone, aceasta fi­ind cea mai re­cen­tă tehnologie de con­du­ce­re au­to­no­mă, care nu ne­ce­si­tă pre­zen­ţa la vo­lan a şo­fe­ru­lui, pre­zen­ta­tă de un con­struc­tor au­to. Ran­ge Ro­ver Sport poate vi­ra, ac­ce­le­ra, frâna şi întoar­ce pe te­ren ac­ci­den­tat, pre­cum şi să par­che­ze în locuri strâmte, di­ri­jat de şo­fer prin te­le­co­man­dă, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al Ja­guar Land Ro­ver. „Scoa­te­rea unei ma­şini din­tr-un loc de parcare strâmt poate fi o ex­pe­ri­en­ţă stre­san­tă pentru orice şo­fer. Apli­ca­ţia de­mon­stre­a­ză cum putem fo­lo­si aces­te tehnologii noi pentru a re­du­ce ne­plă­ce­ri­le şo­fa­tu­lui şi a îmbu­nă­tă­ţi siguranţa ru­ti­e­ră“, a de­cla­rat Wol­fgang Epple, director pentru cer­ce­ta­re şi tehnologie la Ja­guar Land Ro­ver. Teh­no­lo­gia este si­mi­la­ră cu un sis­tem pre­zen­tat re­cent de BMW pentru se­da­nul se­rie 7 al com­pa­ni­ei. Mo­de­lul poate fi par­cat în locuri strâmte cu aju­to­rul unei te­le­co­men­zi cu ecran tac­til. Apli­ca­ţia prin te­le­co­man­dă a Ja­guar Land Ro­ver poate fi uti­li­za­tă de la o dis­tan­ţă de până la 10 metri de ve­hi­cul şi la o vi­te­ză ma­xi­mă de 6 ki­lo­me­tri pe oră. Fo­lo­si­rea apli­ca­ţi­ei va ne­ce­si­ta doar mo­di­fi­cări mici ale le­gis­la­ţi­ei re­fe­ri­toa­re la siguranţa ru­ti­e­ră şi asigurări, întru­cât uti­li­za­to­rul va deţine con­tro­lul com­plet asu­pra ve­hi­cu­lu­lui, a pre­ci­zat Nick O'Don­nell, pur­tă­tor de cu­vânt al Ja­guar Land Ro­ver. Com­pa­nia încă tes­te­a­ză sis­te­mul, in­ten­ţi­o­nând să îl in­sta­le­ze pe ve­hi­cu­le din 2020. Pro­du­că­to­rii de automobile pre­mi­um sus­ţin că ma­şi­ni­le cu func­ţii au­to­no­me vor fi în con­ti­nua­re plă­cu­te la uti­li­za­re. Com­pa­nii pre­cum BMW şi Daimler adau­gă func­ţii pre­cum asis­ten­ţă stop-and-go, care adap­te­a­ză automat viteza ve­hi­cu­lu­lui în funcţie de ma­şi­na din faţă, pre­cum şi sis­te­me de evi­ta­re a lo­vi­rii pi­e­to­ni­lor. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al Au­di, Ru­pert Sta­dler, a es­ti­mat săp­tă­mâna tre­cu­tă că func­ţi­i­le electronice şi di­gi­ta­le vor de­ve­ni la fel de im­por­tan­te ca şi caii-pu­te­re pentru va­loa­rea au­to­mo­bi­le­lor până la sfârşi­tul de­ce­ni­u­lui. Epple a spus la rândul său că teh­no­lo­gi­i­le pentru ve­hi­cu­le au­to­no­me nu vor lua din plă­ce­rea şo­fa­tu­lui. El a explicat că aceleaşi sis­te­me care vor aju­ta o maşină au­to­no­mă să ia de­ci­zi­i­le co­rec­te vor asis­ta şo­fe­rul să pre­vi­nă ac­ci­den­te­le.

J

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.