APPLE MU­SIC VA PLĂTI CA­SE­LOR DE DISCURI PESTE 70% DIN VENI­TU­RI­LE OB­ŢI­NU­TE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Re­pre­zen­tan­ţii gru­pu­lui Apple au anun­ţat că vor plăti ca­se­lor de discuri şi de­ţi­nă­to­ri­lor de drep­turi asu­pra com­po­zi­ţi­i­lor mu­zi­ca­le peste 70% din to­ta­lul veni­tu­ri­lor pe care gru­pul le va ob­ţi­ne de la uti­li­za­to­rii care se abo­nea­ză la ser­vi­ci­ul Apple Mu­sic. Ser­vi­ci­ul Apple Mu­sic, lansat re­cent, nu di­fe­ră prea mult de alte servicii de stre­a­ming mu­zi­cal, însă be­ne­fi­cia­ză de câte­va avan­ta­je ma­jo­re, pre­cum ex­pe­ri­en­ţa gru­pu­lui Apple pe pia­ţa mu­zi­ca­lă, nu­me­le unui brand glo­bal şi câte­va su­te de milioane de cli­en­ţi ai ma­ga­zi­nu­lui online iTu­nes. În Sta­te­le Uni­te, Apple va plăti ca­se­lor de discuri 71,5% din veni­tu­ri­le pe care le va ob­ţi­ne din abo­na­men­te­le (în va­loa­re de 9,99 dolari pe lu­nă) afe­ren­te ser­vi­ci­u­lui său de stre­a­ming mu­zi­cal. Acest pro­cent va fi, în medie, de 73% pe plan in­ter­na­ţi­o­nal, po­tri­vit Re/co­de, un site spe­cia­li­zat în pu­bli­ca­rea de ştiri din do­me­ni­ul teh­no­lo­gi­ei. Po­tri­vit site-ului iGe­ne­ra­ti­on.fr, această re­par­ti­ţie este una cla­si­că, si­mi­la­ră ce­lei aso­cia­te cu App Sto­re, care vi­re­a­ză 70% din veni­turi dez­vol­ta­to­ri­lor şi păs­tre­a­ză 30% din veni­turi pentru Apple. Acest pro­cent re­pre­zin­tă, de asemenea, o împăr­ţi­re a veni­tu­ri­lor fo­lo­si­tă în mod uzual în mediul mu­zi­cal - tot 70% plă­teş­te şi ser­vi­ci­ul Spo­ti­fy, de exem­plu. Ca toa­te serviciile de stre­a­ming, Apple re­zer­vă 70% din veni­tu­ri­le ob­ţi­nu­te din abo­na­men­te pentru ca­se­le de discuri şi aces­to­ra le re­vi­ne sar­ci­na de a re­par­ti­za ba­nii res­pec­ti­vi între ar­tiş­tii lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.