TELEKOM, SPONSOR PRIN­CI­PAL AL ECHIPEI NAŢIONALE DE FOTBAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Com­pa­nia Telekom a de­venit spon­so­rul prin­ci­pal al echipei naţionale de fotbal, în ur­ma închei­e­rii unui parteneriat cu FRF, în va­loa­re de un milion de euro pe an. Con­trac­tul este va­la­bil până la fi­na­lul anu­lui 2016, cu po­si­bi­li­ta­te de pre­lun­gi­re până în 2018, şi pre­ve­de acor­da­rea unor bo­nu­suri de per­for­man­ţă de că­tre Telekom pentru ca­li­fi­ca­rea la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an din Franţa. Si­gla spon­so­ru­lui va fi in­scrip­ţi­o­na­tă pe pi­ept, pe echi­pa­men­tul de an­tre­na­ment al ju­că­to­ri­lor echipei naţionale. „Du­ra­ta contractului se poate pre­lun­gi în funcţie de per­for­man­ţa spor­ti­vă, dar ţi­ne cont şi de re­pu­ta­ţie. Acest parteneriat fa­ce re­fe­ri­re şi la bo­nu­suri fi­nan­cia­re de per­for­man­ţă. Ne do­rim să avem acest parteneriat pe pa­tru ani cel pu­ţin, să prin­dem şi ca­li­fi­ca­rea la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an şi ca­li­fi­ca­rea la Cu­pa Mon­dia­lă“, a de­cla­rat pre­şe­din­te­le FRF, Răzvan Bur­le­a­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.