JOHN WALKER I FIII

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

ohn Walker și fi­ul său, Ale­xan­der, sunt cei care au pus ba­ze­le Joh­nnie Walker, cea mai dis­tri­bu­i­tă marcă de whis­ky la ni­vel mondial, vându­tă în aproa­pe fi­e­ca­re ța­ră, cu un vo­lum de 130 de milioane de sticle co­mer­cia­li­za­te anual. John Walker s-a năs­cut în anul 1805, într-o familie de fer­mi­eri din orașul Kil­mar­nock, aflat în re­gi­u­nea scoția­nă Ayr­shi­re. Ta­tăl său, Ale­xan­der, a mu­rit în anul 1820, când fi­ul său avea doar 14 ani. A ră­mas cu 417 lire în ur­ma vânză­rii fer­mei deți­nu­te de fa­mi­lia sa, bani pe care a de­cis să îi in­ves­te­as­că în achi­ziția unui ma­ga­zin ali­men­tar în care vin­dea și băuturi al­coo­li­ce. În 1850, a cre­at prima marcă pro­prie de whis­ky, Walker’s Kil­mar­nock Whis­ky, și a înce­put să o vândă în ma­ga­zi­nul său. În 1852, afa­ce­ri­le lui Walker sa­le au fost afe­ca­ta­te de o inun­dație pu­ter­ni­că, care a dis­trus între­gul stoc de mar­fă. Businessul și-a revenit în câți­va ani, mai cu se­a­mă da­to­ri­tă fi­u­lui lui Walker, Ale­xan­der (Alec), năs­cut în 1837, care s-a ală­tu­rat afa­ce­ri­lor și a pro­pus vânzarea în re­gim en gros a whis­ky-ului. Până atunci, Ale­xan­der Walker și-a fă­cut uce­ni­cia în ca­drul unui co­mer­ciant de ce­ai din Glas­gow, un­de a învățat me­se­ria mi­xă­rii ce­ai­u­lui. În 1857, Joh­nnie Walker a mu­rit, iar fi­ul său, Alec, a preluat con­du­ce­rea afa­ce­rii. În 1860, în pe­ri­oa­da de boom a Im­pe­ri­u­lui Bri­ta­nic, Ale­xan­der Walker a ob­ser­vat potențialul creșterii afa­ce­rii prin­tr-o înțe­le­ge­re cu că­pi­ta­nii de va­se: în schim­bul unei co­te par­te din profit, i-a con­vins să dis­tri­bu­ie whis­ky-ul cre­at de el în între­a­ga lu­me. Prin in­ter­me­di­ul aces­tui ca­nal in­ge­ni­os de distribuție, Walker’s Kil­mar­nock Whik­sy ajun­ge să fie co­mer­cia­li­zat la ni­vel in­ter­nați­o­nal. Ta­len­tul de bu­si­ness al lui Alex crește vânzările whis­ky-ului Walker’s Kil­mar­nock la 450.000 de litri pe an. Astfel, da­că până la moar­tea ta­tă­lui său vânzările de whis­ky re­pre­zen­tau aproximativ 8% din veni­tu­ri­le fir­mei, du­pă pre­lua­rea de că­tre el pro­cen­tul a crescut până la 90%. În 1862, tână­rul Walker și-a fo­lo­sit cu­noști­nțe­le do­bândi­te în sta­gi­ul de uce­ni­cie în sco­pul re­a­li­ză­rii whis­ky-ului Old Hi­ghland Whis­ky, prima va­rian­tă a Joh­nnie Walker Black La­bel, ames­te­cul ce a fă­cut fai­mos brandul Joh­nnie Walker. În 1867 a și înre­gis­trat această marcă, brandul său de­venind unul dintre pri­me­le mărci înre­gis­tra­te din lu­me. Un alt as­pect in­ge­ni­os al afa­ce­rii, pus la punct tot de Ale­xan­der, a fost sti­cla în for­mă pă­tra­tă, re­a­li­za­tă astfel din rați­uni de efi­ci­en­ti­za­re a spați­u­lui pe va­se și care ajun­ge să de­vi­nă un instrument de mar­ke­ting, sti­cla fi­ind astfel

Jușor re­cog­nos­ci­bi­lă. Altă ca­rac­te­ris­ti­că ine­di­tă a de­sig­nu­lui sti­clei era mo­dul de apli­ca­re a eti­che­tei, la un un­ghi de 24 de grade, per­mițând astfel ca tex­tul să fie scris la di­men­si­u­ne mai ma­re și să fie astfel mai vi­zi­bil. În 1889, Alec Walker a mu­rit, iar afacerea a fost pre­lua­tă de fiii săi, Ale­xan­der II și George P. Walker. George era axat pe managementul com­pa­ni­ei, iar Ale­xan­der pe con­ce­pe­rea rețe­te­lor. Cei doi au ex­tins li­nia de producție. În 1908, oda­tă cu nu­mi­rea managing di­rec­to­ru­lui James Ste­vens, are loc un re­bran­ding al măr­ci­lor, iar Walker’s Kil­mar­nock Whis­ki­es de­vi­ne Joh­nnie Walker Whis­ky, este adău­gat slo­ga­nul „Born 1820 – Still Going Strong“, cât și lo­go-ul cu­nos­cut al măr­cii, cre­at de ilus­tra­to­rul Tom Brow­ne, în onoa­rea fon­da­to­ru­lui. Com­pa­nia s-a ală­tu­rat Dis­til­lers Com­pa­ny în 1925, iar în 1986 Dis­til­lers Com­pa­ny a fost achi­ziți­o­na­tă de Gu­in­ness. Gu­i­ness a fu­zi­o­nat cu Grand Me­tro­po­li­tan, for­mând Dia­geo, în 1997. Joh­nnie Walker nu se mai pro­du­ce în Kil­mar­nock din cau­za unui program de restructurare a com­pa­ni­ei în Scoția, ce a pre­su­pus mu­ta­rea pro­du­cți­ei în Le­ven, Fi­fe, și în Shi­el­dhall, Glas­gow. Uzi­na Joh­nnie Walker, cel mai ma­re angajator din Kil­mar­nock, a fost închi­să în martie 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.