PAN­TO­FI ADAPTABILI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

O ți­nu­tă ele­gan­tă cere o pe­re­che de pan­to­fi cu toc, însă aceștia nu sunt întot­de­au­na co­mo­zi, problemă pe care cre­a­to­rii înce­ar­că să o re­zol­ve în fe­lul lor, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Cre­a­toa­rea Ta­nya He­ath a lansat o ga­mă de pan­to­fi ale că­ror to­curi se pot scoa­te în mo­men­te­le în care nu este ne­voie de ele. Alți cre­a­tori op­te­a­ză pentru un com­pro­mis între pan­to­fii fă­ră toc și cei cu toc înalt, ofe­rind mo­de­le cu toc de înă­lți­me medie. Există și de­sig­neri care aleg so­luția unor mo­de­le de pan­to­fi cu mai mul­te variante de to­curi, cum ar fi Paul Andrew, Ro­ger Vi­vi­er, Ta­bit­ha Sim­mons sau Edgar­do Oso­rio de la Aquaz­zu­ra, fi­e­ca­re po­tri­vit pentru o anu­mi­tă oca­zie. Une­le ajung la co­le­cți­o­nari pri­vați, bu­cu­roși să se lau­de cu ele. Alte­le, scrie The Guar­dian, ră­mân în ate­nția pu­bli­cu­lui o pe­ri­oa­dă mai lun­gă. Prin­tre ele se nu­mă­ră oul spațial al lui Smil­jan Ra­dic, achiziționat de ga­le­ria Hau­ser and Wir­th, cel cre­at de Da­ni­el Li­bes­kind în 2001, care a re­a­pă­rut la Cork, când orașul a fost Ca­pi­ta­lă Cul­tu­ra­lă Eu­ro­pe­a­nă în 2005, ori cel cre­at de Toyo Ito și Ce­cil Bal­mond în 2002, ac­tual­men­te res­tau­rant pe pla­jă al Ho­te­lu­lui Le Be­au­val­lon de pe Coas­ta de Azur. Pri­mul pa­vi­li­on con­stru­it la ce­re­rea Ser­pen­ti­ne Gal­le­ry și sem­nat Za­ha Ha­did a fost uti­li­zat de Royal Sha­kes­pe­a­re Com­pa­ny pentru re­pre­zen­tații, du­pă care a ajuns să găz­du­ias­că nunți, dis­co­teci în aer li­ber și di­ver­se alte evenimente.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.