GADGETURI DE DECOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Obi­ec­te din anii ’ 80 - ’90 pe care unii le arun­că dar pe care alții le păs­tre­a­ză ca amin­tiri din ti­ne­rețe sau co­pi­lă­rie își pot gă­si o no­uă între­bu­i­nța­re în mâi­ni­le unor oa­meni ta­len­tați, scrie New York Ti­mes. Unii dintre aceștia, așa cum este o ar­tis­tă din Chi­ca­go, Eri­ka Iris Sim­mons, „pic­te­a­ză“por­tre­te de ce­le­bri­tăți nu cu pen­su­la, ci cu bu­căți de ban­dă lua­tă din ca­se­te au­dio sau video ve­chi. Tot cu ca­se­te­le ve­chi se joacă și un arhi­tect din Los Ange­les, Chris McCul­lo­u­gh, care cre­e­a­ză por­tre­te sau mo­zai­curi fo­lo­sind ca materie primă nu ban­da, ci ca­se­te­le în si­ne. Nu sunt ui­ta­te nici con­so­le­le de joc când­va mul­ti­u­bi­te sau pe­ri­fe­ri­ce­le lor. Da­că nu mai fun­cți­o­nea­ză sau nu se mai do­rește uti­li­za­rea lor pentru sco­pul inițial, ele pot fi tran­sfor­ma­te în obi­ec­te uti­le. Un utilizator al plat­for­mei de shop­ping online Etsy, Jeff Far­ber, pro­pu­ne lăm­pi con­fe­cți­o­na­te din con­so­le PlaySta­ti­on 1 sau Nin­ten­do 64 ori din con­trol­le­re pentru ele sau încăr­că­toa­re pentru iPhone con­fe­cți­o­na­te tot din con­trol­le­re de con­so­le de jocuri video. Nici cal­cu­la­toa­re­le ve­chi nu sca­pă de șansa la o no­uă viață, dar cu altă uti­li­ta­te. Mo­de­le de altădată de cal­cu­la­toa­re Apple au fost tran­sfor­ma­te în pă­tuțuri pentru animale de com­pa­nie, cu­tii de scri­sori sau de șer­vețe­le, ba chiar, în ca­zul mo­de­le­lor co­lo­ra­te de iMac lan­sa­te în 1998, în ac­va­rii pentru pești. Până și pi­e­se ca plă­ci­le de ba­ză sau hard dis­ku­ri­le pot de­ve­ni ce­a­suri de birou sau de pe­re­te în mâi­ni­le pri­ce­pu­te ale unor între­prin­ză­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.