CRESCĂTORIA DE INOROGI Vă spun ce­va urmă­toa­re­le nu­me: Wang Jin, Roc­ket In­ter­net, We Inte­rac­ti­ve, Po­wa, Fa­nDuel sau Blablacar? Sunt si­gur că mul­ţi dintre ci­ti­tori vor răs­pun­de că nu. Şi şti­ţi de ce? Pentru că nu creş­tem inorogi.

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

ă le luăm pe rând: Wang Jin este un mi­liar­dar chi­nez care con­stru­i­eş­te, în Ni­ca­ra­gua, un proi­ect care i-a su­pă­rat rău pe lo­cal­nici: un ca­nal de trei ori mai ma­re de­cât Ca­na­lul Pa­na­ma şi care va costa cel pu­ţin 50 de mi­liar­de de dolari. Este un proi­ect care fa­ce par­te din­tr-un am­plu plan al gu­ver­nu­lui chi­nez de con­struc­ţie a unui drum al mă­tă­sii glo­bal, care in­clu­de căi fe­ra­te şi na­vi­ga­bi­le sau dru­muri. Nu este un act de bu­nă­voin­ţă: ca­na­lul lui Wang Jin ar per­mi­te, prin dimensiuni, sub­ma­ri­ne­lor ja­po­ne­ze să tre­a­că dis­cret din Atlan­tic în Pa­ci­fic, de exem­plu. Dar despre asta, altădată, acum să-l ţi­nem min­te doar pe Wang Jin. Roc­ket In­ter­net, We Inte­rac­ti­ve, Po­wa, Fa­nDuel sau Blablacar sunt cinci dintre cei ze­ce inorogi eu­ro­peni care au apă­rut anul tre­cut. Într-un slang de bu­si­ness “ino­ro­gii” sunt com­pa­nii care au ajuns să va­lo­re­ze mai mult de un mi­liard de dolari, iar un stu­diu al com­pa­ni­ei GP Bul­lho­und a iden­ti­fi­cat 40 astfel de com­pa­nii - un ar­ti­col pe această te­mă ve­ţi gă­si în acest nu­măr al re­vis­tei. Roc­ket Inte­rac­ti­ve, nou in­tra­tă în clu­bul ino­ro­gi­lor, este o afa­ce­re fon­da­tă de trei fra­ţi din Germania în 2007, deci a crescut în pe­ri­oa­da cri­zei; este eva­lua­tă la 8 mi­liar­de de dolari, iar me­ni­rea ei este de a crea start-up-uri online şi de a le creşte. O fa­ce cu suc­ces, com­pa­nii la care are par­ti­ci­pa­ţii au intrat de­ja şi ele în clu­bul ino­ro­gi­lor. We Inte­rac­ti­ve este o com­pa­nie de 3 mi­liar­de de dolari, ce ac­ţi­o­nea­ză în spa­ţi­ul so­cial media, Po­wa, de 2,8 mi­liar­de dolari, se ocu­pă de so­lu­ţii pentru co­merţ electronic, Fa­nDuel înse­am­nă 2 mi­liar­de de dolari şi enter­tain­ment di­gi­tal, iar Blablacar (care ac­ţi­o­nea­ză şi în România) este pentru tran­spor­tul cu ma­şi­na ce­ea ce Air­bnb este pentru turism. Sunt afaceri an­tre­pre­no­ria­le, care au lansat ofer­te pu­bli­ce şi la care au venit ba­nii. Nu au în spate mari stra­te­gii - în ur­mă cu câţiva ani scriam de cei trei ti­neri nem­ţi po­me­ni­ţi mai sus, care au por­nit Roc­ket In­ter­net şi care s-au mul­ţu­mit să co­pi­e­ze mo­de­le de com­pa­nii din Sta­te­le Uni­te,

Seu­ro­pe­ni­zându-le. Ulterior au vândut ace­le com­pa­nii chiar ame­ri­ca­ni­lor, fă­când su­te de milioane de dolari. I-am pre­zen­tat pe eroii aces­tui text; să fa­cem acum amal­ga­mul: să luăm de la Wang Jin de­ter­mi­na­rea şi ames­te­cul de in­te­res per­so­nal şi na­ţi­o­nal. Vă va fi su­nând in­di­gest un astfel de ames­tec, dar cred că în cu­rând aces­ta va fi re­gu­la, iar cine nu va înţe­le­ge asta va pi­eri. Şi mai putem lua de la star­tup-urile enu­me­ra­te lip­sa de in­hi­bi­ţii, ca­pa­ci­ta­tea de a inova şi şti­in­ţa de a re­zol­va pro­ble­me sim­ple - mânca­re, tran­sport, dis­trac­ţie; oa­re le-am putea ro­mâni­za pe toa­te? Asta nu în sen­sul ne­ga­tiv al cu­vântu­lui. Un­de vre­au să ajung? România vrea creş­te­re eco­no­mi­că şi locuri de muncă. Iar ro­mânii tre­bu­ie să de­vi­nă con­şti­en­ţi că la ba­za capitalismului nu se află marele boss din spa­te­le bi­ro­u­lui, ci mi­cul an­tre­pre­nor. Iar un trai mai bun nu vi­ne din vânzarea for­ţei de muncă ief­ti­ne, ci din antreprenoriat şi ini­ţia­ti­vă. Dar nu avem ni­cio afa­ce­re an­tre­pre­no­ria­lă lo­ca­lă dem­nă să in­tre în clu­bul ino­ro­gi­lor, iar aces­ta este un ma­re minus pentru cre­a­ti­vi­ta­tea noastră şi pentru sof­tis­tul/ antreprenorul ro­mân. De ace­ea pre­zen­tăm în acest nu­măr al re­vis­tei un nu­măr de afaceri care mi­ze­a­ză fie pe idei ine­di­te, pe cre­a­ti­vi­ta­te şi pe cu­raj. Nu vrem să fa­cem un soi de top şi cre­dem că mai există mul­te alte com­pa­nii care sunt la fel de cre­a­ti­ve, de ine­di­te şi de cu­ra­joa­se. Dar am vrea să ară­tăm oamenilor că se poate şi să de­ter­mi­năm societatea să îşi pro­pu­nă să cre­e­ze un uni­corn în următorii doi ani, pri­mul din es­tul Eu­ro­pei. Este per­fect po­si­bil. În Europa se nasc în medie trei uni­corni pe an, iar un in­ves­ti­tor câşti­gă de pe ur­ma unu­ia de 54 de ori su­ma in­ves­ti­tă, spun sta­tis­ti­ci­le. Ce poate fi mai ten­tant? Tre­bu­ie, re­pet, doar de­ter­mi­na­rea lui Wang Jin şi pu­te­rea de a se im­pu­ne a ce­lor trei ti­neri nem­ţi, gre­fa­te pe cre­a­ti­vi­ta­te şi stă­ru­in­ţă. Ta­blo­ul este, de­si­gur, cu un uni­corn: „Fe­ci­oa­ra şi uni­cor­nul“, o fres­că din Pa­la­tul Far­ne­se din Ro­ma, sem­na­tă de Do­me­ni­co Zam­pi­eri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.