Ghe­nea: Un exit de la PC Ga­ra­ge este po­si­bil în acest an

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Mai mul­ţi in­ves­ti­tori stra­te­gici din străinătate sunt in­te­re­sa­ţi de pre­lua­rea PC Ga­ra­ge, numărul trei pe pia­ţa lo­ca­lă de re­tail online IT&C, iar o tran­zac­ţie ar putea avea loc în acest an, a de­cla­rat pro­pri­e­ta­rul com­pa­ni­ei, antreprenorul Ma­ri­us Ghe­nea, în ca­drul emi­si­u­nii ZF Li­ve. „Exi­tul este în plan. Sunt niş­te dis­cu­ţii. E po­si­bil să vedem ce­va anul ăsta“, a de­cla­rat Ghe­nea. El a pre­ci­zat că dis­cu­ţi­i­le nu sunt pur­ta­te cu ri­va­li lo­ca­li, care să du­că la o con­so­li­da­re a pi­e­ţei, ci cu in­ves­ti­tori străini. „Investitorii sunt stra­te­gici, sunt din străinătate. Într-un fel este nor­mal să fie aşa pentru că până la ur­mă este o piaţă care se glo­ba­li­ze­a­ză şi o in­tra­re pe pia­ţa din România de­vi­ne din ce în ce mai in­te­re­san­tă pentru ju­că­to­rii in­ter­na­ţi­o­na­li. Aceş­tia au fost des­tul de in­hi­ba­ţi până acum pe zona de offline de re­ţe­le­le mari din România, de Altex, Domo, Flan­co care ocu­pa­se­ră toa­tă pia­ţa. În zona de online evi­dent este eMag, care e li­de­rul ne­con­tes­tat al pi­e­ţei. Dar cu si­gu­ran­ţă, ca în orice bu­si­ness, tre­bu­ie să exis­te şi un nu­măr doi, şi un nu­măr trei, să fie o com­pe­ti­ţie. Pro­ba­bil că în zona ace­ea va fi in­ves­ti­to­rul po­tri­vit“, a adău­gat el. Ghe­nea, care pe lângă pro­pri­i­le afaceri este şi in­ves­ti­tor în alte firme şi consultant la fon­dul de investiţii 3TS, a de­cla­rat că fon­dul pe care îl re­pre­zin­tă se ui­tă la noi po­ten­ţia­le tran­zac­ţii pe pia­ţa lo­ca­lă. Ne in­te­re­se­a­ză com­pa­nii care pot creşte fo­lo­sind o in­ves­ti­ţie, spus el. „Inves­tim în Ti­mi­şoa­ra, pentru că e un hub im­por­tant în IT-ul românesc. Ţara noastră, din punc­tul de ve­de­re al teh­no­lo­gi­ei, are po­ten­ţia­lul de a dez­vol­ta afaceri în IT. În con­ti­nua­re, de ani de zi­le, mul­te com­pa­nii din România merg în zona de out­so­ur­cing şi în zona de servicii cla­si­ce de IT, mai cu­rând de­cât să dez­vol­te pro­du­se ori­gi­na­le“, a spus Ghe­nea. (Eu­gen Se­ce­le­a­nu)

J

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.