NOKIA VREA SĂ REVINĂ CU NOI MO­DE­LE DE SMARTPHONE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Când­va cel mai ma­re pro­du­că­tor de te­le­foa­ne mo­bi­le din lu­me, Nokia a ce­dat com­pa­ni­ei Microsoft di­vi­zia sa de ter­mi­na­le mo­bi­le şi întreg portofoliul de pro­du­se. Tranzacţia încheia­tă în anul 2014 pentru su­ma de 7.2 mi­liar­de dolari a lă­sat com­pa­nia fin­lan­de­ză şi cu in­ter­dic­ţia de a mai proi­ec­ta şi co­mer­cia­li­za dis­po­zi­ti­ve smartphone. Acor­dul sem­nat cu gi­gan­tul ame­ri­can ex­pi­ră însă în anul 2016, Nokia pu­tând re­ve­ni la ac­ti­vi­ta­tea pentru care este cel mai bine cu­nos­cu­tă. Po­tri­vit de­cla­ra­ţi­i­lor fă­cu­te de CEO-ul Nokia, Ra­je­ev Suri, com­pa­nia va înce­pe să proi­ec­te­ze şi li­cen­ţi­e­ze noi han­dset-uri oda­tă ce acor­dul sem­nat cu Microsoft va per­mi­te acest lu­cru. „Microsoft pro­du­ce te­le­foa­ne mo­bi­le. Noi doar ne vom ocu­pa de proi­ec­ta­re şi apoi vom fa­ce brandul Nokia dis­po­ni­bil pentru li­cen­ţi­e­re“, a mai spus aces­ta. Stra­te­gia anun­ţa­tă de CEO-ul Nokia nu este com­plet no­uă, com­pa­nia având de­ja lan­sa­tă Nokia N1, o tabletă cu sis­tem de operare Android pro­du­să sub li­cen­ţă în fa­bri­ci­le Fox­conn.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.