DAN MEHEDINȚU

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Du­pă ce a cu­trei­e­rat planeta pe un vas de croa­zi­e­ră, a ab­sol­vit o şcoa­lă în management ho­te­li­er în Elve­ţia şi a pri­mit ofer­te de muncă la restaurante din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te sau Ame­ri­ca, Dan Me­he­din­ţu a ales să se întoar­că în ţa­ră. La 29 de ani, pa­ri­ul lui este o afa­ce­re con­stru­i­tă de ta­tăl său pe un lu­ciu de apă de 50 de hectare, în ur­ma unei investiţii de 600.000 de euro. Con­stru­i­tă în ju­rul unei băl­ţi afla­te la 15 ki­lo­me­tri de Ca­pi­ta­lă, La­gu­na Ver­de con­stă într-un res­tau­rant cu spe­ci­fic pes­că­resc, că­su­ţe din lemn şi o vi­lă pentru ca­za­re, pon­toa­ne pre­vă­zu­te cu in­sta­la­ţii de ilu­mi­na­re des­ti­na­te pes­cu­i­tu­lui, dar şi hi­dro­bi­ci­cle­te, bărci, ski­jet sau caiac ca­noe. Dan Me­he­din­ţu a preluat afacerea pe lu­ci­ul la­cu­lui din Ba­lo­teş­ti de la ta­tăl său. Acum atât ta­tăl, cât şi fi­ul îşi pe­trec cea mai ma­re par­te a tim­pu­lui în „la­gu­nă”, împăr­ţin­du-şi ac­ti­vi­ta­tea între dis­cu­ţi­i­le cu cli­en­ţii - prin­tre care pot fi vă­zu­ţi şeici sau po­li­ti­ci­eni - şi coor­do­na­rea an­ga­ja­ţi­lor sau pu­ne­rea în practică a idei­lor de dezvoltare a afa­ce­rii (cum ar fi o fântână ar­te­zia­nă în mij­lo­cul la­cu­lui sau ale­ge­rea mo­bi­li­e­ru­lui pentru res­tau­rant).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.