LA PLAJ |N EUROPA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

NII NU SE SIMT BINE DAC NU AU |N JU­RUL LOR O MUL IME DE OA­MENI, chiar și la pla­jă, alții pre­fe­ră lo­cu­ri­le mai re­tra­se un­de să stea li­niștiți la soa­re, iar prin Europa se gă­sesc des­tu­le locuri care să le ofe­re ce do­resc, con­si­de­ră The Te­le­graph.

La Pla­ge Ca­sa­del­mar de pe Pe­nin­su­la Be­ne­det­tu din Cor­si­ca este si­tua­tă într-unul din ce­le mai li­niști­te punc­te din zona Me­di­te­ra­nei, aproa­pe de Por­to Vec­chio, lo­cul un­de trag iah­tu­ri­le bo­gați­lor și un­de sunt ma­ga­zi­ne­le cu ar­ti­co­le de lux pentru ei. Com­ple­xul La Pla­ge Ca­sa­del­mar cu­prin­de mici ca­se de pia­tră simplu de­co­ra­te, iar cei care-i trec pra­gul pot ale­ge să le­ne­ve­as­că sau să prac­ti­ce spor­turi nau­ti­ce, dar și să meargă la o par­ti­dă de că­lă­rie sau în ex­cur­sii gas­tro­no­mi­ce.

Pe Coas­ta Li­sa­bo­nei, în Portugalia, se află Areias do Sei­xo, cam la jumătate de oră de mers cu mași­na de ca­pi­ta­la ță­rii. Mi­cul hotel cu ve­de­re la Atlan­tic are 14 dor­mi­toa­re cu so­bițe cu lem­ne și pe­reții de­co­rați cu frag­men­te de po­e­zii scri­se cu cre­ta. Oas­peții pot adu­na scoici sau cău­ta alte „co­mori” pe pla­jă sau se pot adu­na se­a­ra la un foc de ta­bă­ră să as­cul­te cânte­ce de chi­ta­ră ori re­la­xa la un spa cu tra­ta­men­te ayur­ve­di­ce. Între Cor­si­ca și Sar­di­nia se află o in­su­lă nu­mi­tă Ca­val­lo, des­ti­nație pre­fe­ra­tă a ve­de­te­lor în anii ‘70, dar care în pre­zent este un loc mult mai li­niștit, în care se află doar un hotel (Hotel & Spa des Pe­cheurs), soa­re, nisip și se pot prac­ti­ca spor­turi nau­ti­ce. În apro­pi­e­re de Bor­de­aux, în Fra­nța, se află Du­ne du Pi­lat (Du­na lui Pi­lat), o zo­nă cu du­ne de nisip ca în Sa­ha­ra, la mar­gi­nea că­reia se gă­sește La Cor­ni­che, în Py­la Sur Mer, un hotel în care se adu­nă cei bo­gați înce­pând din anii ‘30. Oas­peții se pot plim­ba pe pla­ja de lângă hotel sau pot închi­ria bi­ci­cle­te să ex­plo­re­ze împre­ju­ri­mi­le, fă­ră a fi de­ran­jați de hoar­de de tu­riști.

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.