AU TRE­CUT DE­JA 20 DE ANI DE CÂND DRAGOȘ ANASTASIU A REVENIT ÎN ROMÂNIA ȘI A ÎNFI­I­NȚAT GRU­PUL EUROLINES. NOILE SA­LE PLANURI SE LEAGĂ DE ZONA HOTELIERĂ, DAR ȘI DE UN PROI­ECT ONLINE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

in­co­lo de ci­fre, pentru mi­ne con­te­a­ză mai mult fe­ed­bac­kul cli­en­tu­lui, fe­ed­bac­kul pi­eței, dar și fe­ed­bac­kul co­la­bo­ra­to­ri­lor. Am in­ves­tit în spe­cial în oa­meni", spu­nea Dragoș Anastasiu, președintele Gru­pu­lui Eurolines România, la eveni­men­tul care a mar­cat ani­ver­sa­rea de 20 de ani a gru­pu­lui, dar și atingerea pragului de 100 de milioane de euro ci­fră de afaceri (es­ti­mat pentru acest an). Anul tre­cut, ci­fra de afaceri a Eurolines a fost de 94 de milioane de euro, cu 26% mai mult de­cât în 2013. Cel mai ma­re vo­lum de bu­si­ness a fost atras anul tre­cut de To­u­ring Eu­ro­pa­bus, cea mai veche com­pa­nie a gru­pu­lui, care a avut o ci­fră de afaceri de 67 de milioane de euro în 2014, iar pentru anul aces­ta își pro­pu­ne o crește­re cu 13%. To­u­ring Eu­ro­pa­bus vin­de pa­che­te tu­ris­ti­ce, bi­le­te de avi­on și de tran­sport in­ter­nați­o­nal de pa­sa­geri cu au­to­ca­re­le pro­prii.

Du­pă 20 de ani de ac­ti­vi­ta­te în do­me­ni­ul tran­spor­tu­ri­lor, Gru­pul Eurolines anu­nță prima in­ves­tiție în do­me­ni­ul ho­te­li­er: achi­ziția re­sor­tu­lui Gre­en Vil­la­ge din Sfântu Ghe­or­ghe, Del­ta Du­nă­rii, a că­rei va­loa­re de achi­ziție a fost "de or­di­nul mi­li­oa­ne­lor de euro" și care și-a re­des­chis po­rți­le în luna mai. Bugetul de in­ves­tiții pentru pri­mul an de­pășește 500.000 euro, iar Eurolines es­ti­me­a­ză pentru ace­lași in­ter­val o ci­fră de afaceri de 1 milion de euro. Alt proi­ect pe care îl ia în calcul Dragoș Anastasiu este unul online, tot de­di­cat tu­ris­mu­lui: ROBELO, Ro­ma­nian Best Lo­ca­ti­ons, un site pe care vrea să strângă ce­le mai bune lo­cații de turism din România. Gru­pul va investi 150.000 euro în online, dar și în des­chi­de­rea unor noi age­nții în acest an. Acum, gru­pul are 77 de age­nții în România și Re­pu­bli­ca Mol­do­va și pa­tru age­nții de turism în Germania.

Po­tri­vit Eurolines, în România au înce­put să cre­as­că ce­re­ri­le pentru va­ca­nțe­le exo­ti­ce (Asia, Ca­rai­be, Oceanul Indian), în com­pa­rație cu anii tre­cuți. Businessul din turism se bazează însă pe des­ti­nați­i­le obișnu­i­te ale ro­mâni­lor: Turcia, Grecia, Bul­ga­ria, dar și li­to­ra­lul românesc. Prețurile medii de va­ca­nțe ple­a­că de la 200 euro/per­soa­nă în România și ajung până la 750 euro/per­soa­nă în Turcia. Sta­tis­ti­ci­le Eurolines ara­tă că ro­mânii se in­spi­ră de pe in­ter­net atunci când își aleg va­ca­nțe­le, dar le re­zer­vă to­tuși în age­nție, iar 30% dintre cei care re­zer­vă online își plă­tesc bi­le­te­le prin ace­e­ași mo­da­li­ta­te.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.