COS­TUL VI­E­ŢII EXPAŢILOR, ÎN LU­ME

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Con­form stu­di­u­lui anual re­a­li­zat de Mer­cer, ten­si­u­ni­le economice şi po­li­ti­ce re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re pentru mul­ti­na­ţi­o­na­le în pro­ce­sul de ex­pa­tri­e­re a an­ga­ja­ţi­lor. Oraşe – fie ele sau nu ca­pi­ta­le – din ţări ca Afga­nis­tan, Ma­da­gas­car, Ca­rai­be nu se regăsesc în acest stu­diu, care aco­pe­ră 207 oraşe de pe cinci continente şi mă­soa­ră com­pa­ra­tiv costurile a peste 200 de pro­du­se şi servicii în fi­e­ca­re dintre aces­te lo­ca­li­tă­ţi. Aces­tea in­clud şi cos­turi afe­ren­te tran­spor­tu­lui, spa­ţi­u­lui lo­ca­tiv, alimentelor, hai­ne­lor, apa­ra­tu­rii cas­ni­ce şi ser­vi­ci­i­lor de di­ver­tis­ment. „Pe mă­su­ră ce eco­no­mia mon­dia­lă de­vi­ne din ce în ce mai in­ter­co­nec­ta­tă, 43% dintre com­pa­nii se aşte­ap­tă ca numărul an­ga­ja­ţi­lor ex­pa­tria­ţi să cre­as­că în următorii doi ani pentru a răs­pun­de ne­voi­lor de bu­si­ness“, a de­cla­rat Ilya Bo­nic, pre­şe­din­te şi par­te­ner se­ni­or la Mer­cer Ta­lent, la lan­sa­rea . „Tri­mi­te­rea an­ga­ja­ţi­lor în străinătate este ne­ce­sa­ră pentru a con­cu­ra în piaţă şi pentru a păs­tra cei mai ta­len­ta­ţi an­ga­ja­ţi, iar angajatorii au ne­voie de o înţe­le­ge­re com­ple­tă şi pre­ci­să a cos­tu­lui im­pli­cat.” Stu­di­ul anual Cost of Li­ving re­a­li­zat de Mer­cer, com­pa­nie de con­sul­tan­ţă, lider în resurse umane şi investiţii, ara­tă că fac­tori pre­cum instabilitatea pieţelor imobiliare şi in­fla­ţia pentru bu­nuri şi servicii au un im­pact sem­ni­fi­ca­tiv asu­pra cos­tu­lui to­tal al com­pa­ni­i­lor de a fa­ce afaceri într-un me­diu glo­bal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.