Co­un­try le­a­der Gha­na, Li­be­ria, Si­er­ra Le­o­ne, la Schnei­der Elec­tric Gha­na__ mai 2014 – pre­zent (un an şi do­uă luni)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

FUNCŢIE_

CÂND_ Şi-a înce­put ca­ri­e­ra la Co­ca-Co­la România, în 1995, un­de a lu­crat vre­me de un an, iar apoi a do­bândit ex­pe­ri­en­ţă şi în alte in­dus­trii, fi­ind vre­me de doi ani regional ma­na­ger al R.J. Rey­nol­ds (acum JTI România), distribution net­work ma­na­ger la Phar­maFarm (1998-2000), con­form pro­fi­lu­lui de pe Lin­ke­dIn. Vre­me de pa­tru ani a fost apoi ge­ne­ral ma­na­ger al Lon­da Cos­me­tics România, iar din va­ra lui 2004 până în va­ra lui 2005 a de­ţi­nut func­ţia de com­mer­cial ma­na­ger he­al­th & be­au­ty care Bal­kans în ca­drul P&G, du­pă pre­lua­rea Lon­da. Şi-a pe­tre­cut no­uă ani din ca­ri­e­ra sa în ca­drul P&G, aces­ta fi­ind com­pa­nia în ca­drul că­reia a de­ma­rat ca­ri­e­ra sa in­ter­na­ţi­o­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.