Director, ban­king and mi­cro­fi­nan­ce advi­so­r__

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

FUNCŢIE_ Pri­mii pa­şi în ca­ri­e­ra sa au fost fă­cu­ţi în ca­drul edi­tu­rii RAO, fi­ind vre­me de trei ani (1998-2001) asis­ten­tă exe­cu­ti­vă a di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral, con­form pro­fi­lu­lui său de pe Lin­ke­dIn. În următorii trei ani a intrat în con­tact cu do­me­ni­ul mi­cro­fi­nan­ţă­rii şi cu or­ga­ni­za­ţii ban­ca­re, fi­ind consultant ban­car şi pro­ject ma­na­ger, până în 2001, an în care a ho­tă­rât să ple­ce peste ho­ta­re, toc­mai în Ma­la­wi, o ţa­ră afri­ca­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.