Bu­si­ness ma­na­ger la CNH In­dus­trial Bu­cu­reş­ti, Ro­mânia__ 2008 - pre­zent

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

FUNCŢIE_ UNDE_ George Stan­son este un ro­mân pa­si­o­nat de rug­by pentru care aca­să este în Aus­tra­lia, un­de s-a ocu­pat de înfi­in­ţa­rea şi dez­vol­ta­rea unei com­pa­nii da­ne­ze. Ca­ri­e­ra sa l-a pur­tat prin Da­ne­mar­ca, alte ţări nor­di­ce, iar apoi în emis­fe­ra su­di­că, un­de com­pa­nia pentru care lu­cra nu avea ac­ti­vi­tă­ţi. A ajuns în No­ua Ze­e­lan­dă

CÂND_ doar cu un card în bu­zu­nar, fă­ră niciun fel de in­for­ma­ţii sau con­tac­te, şi a con­stru­it de la ze­ro o fir­mă care s-a ex­tins apoi în Aus­tra­lia, Ja­po­nia şi Africa de Sud. Acum coor­do­nea­ză de la Bu­cu­reş­ti ac­ti­vi­ta­tea unu­ia dintre cei mai mari pro­du­că­tori mon­dia­li de trac­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.