CUM S - I FACI CUMP R TURILE |N TIHN

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

EN­TRU UNII UN MA­GA­ZIN APROA­PE GOL |NSE­AMN GARAN IA C - I POT FA­CE CUMP R TURILE |N LINI TE, iar ma­ga­zi­ne­le care se adre­se­a­ză ce­lor cu veni­turi peste medie încep să le ofe­re cli­e­nți­lor această po­si­bi­li­ta­te înain­te sau du­pă ore­le de program. La rândul lor, ce­le care ofe­ră acest serviciu de ce­va vre­me de­ja încep să-i fa­că publicitate în ca­ta­loa­ge­le sau pe site-urile pro­prii, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. O șe­di­nță de shop­ping într-un ma­ga­zin gol are, pentru clienți, avan­ta­jul că nu mai tre­bu­ie să stea la co­zi sau să fie ser­viți de an­ga­jați gră­biți care înce­ar­că să mu­lțu­me­as­că un nu­măr tot mai ma­re de per­soa­ne, iar pentru cei foarte ocu­pați care nu pot ajun­ge de­cât aproa­pe de ora de închi­de­re sau că­ro­ra nu le pla­ce să meargă la cum­pă­ră­turi înse­am­nă posibilitatea de a ale­ge ce do­resc fă­ră să se gră­be­as­că da­că ma­ga­zi­nul este des­chis pentru ei în afa­ra ore­lor de program. Această opți­u­ne este, de re­gu­lă, dis­po­ni­bi­lă cli­e­nți­lor fi­de­li din ma­ga­zi­ne din SUA sau Europa. Cei care însă nu au mai fost la ma­ga­zi­nul res­pec­tiv pot ape­la la sis­te­mul „Pi­le, cu­noști­nțe, re­lații“ru­gând pe ci­ne­va cu­nos­cut să le fa­că o pro­gra­ma­re sau pot so­li­ci­ta acest serviciu de la ho­te­lul la care stau. Ma­ga­zi­ne­le nu im­pun o su­mă mi­ni­mă, dar e de la si­ne înțe­les că clientul tre­bu­ie să și cum­pe­re ce­va. Une­le ma­ga­zi­ne merg până la a-i între­ba pe cei care-și fac o pro­gra­ma­re înain­te de ora des­chi­de­rii sau închi­de­rii cam ce anu­me cau­tă, pentru a ști pe cine să le pu­nă la dis­po­ziție ca să-i ajute să gă­se­as­că ce­ea ce do­resc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.