PO­VES­TEA ECRANELOR SPARTE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ecra­nul spart al unui telefon poate fi un ne­caz pentru po­se­sor sau o sur­să de in­spi­rație pentru un ar­tist, scrie The Te­le­graph. O ar­tis­tă bri­ta­ni­că, Sam Hod­ge, care re­a­li­za gra­vuri in­spi­ra­te de fe­res­tre sparte, a con­sta­tat că ecra­ne­le cră­pa­te ale te­le­foa­ne­lor ara­tă mult mai fru­mos, cră­pă­tu­ri­le ne­fi­ind ni­ci­o­da­tă la fel. A înce­put să le ce­a­ră pri­e­te­ni­lor să-i per­mi­tă să re­a­li­ze­ze re­pro­du­ceri ale ecranelor te­le­foa­ne­lor lor sparte, du­pă care, in­vi­ta­tă la o ex­po­ziție, le-a cerut vi­zi­ta­to­ri­lor să o ajute cu noi sur­se de in­spi­rație. A re­zul­tat astfel o se­rie de gra­vuri, dintre care o par­te au fost in­clu­se într-o car­te, „A Ca­ta­lo­gue of Mis­for­tu­ne“, ală­turi de po­vești­le pro­pri­e­ta­ri­lor te­le­foa­ne­lor cu ecra­ne sparte, în care se ex­pli­că ce s-a întâmplat cu ecra­ne­le res­pec­ti­ve, ar­tis­ta plă­nu­ind să vândă și gra­vuri se­pa­ra­te ce­lor in­te­re­sați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.