MULTIVERSUL DIN­TR-O MINĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un ar­tist cu un sponsor pe mă­su­ră poate crea un uni­vers întreg sau chiar mai mul­te, așa cum o ara­tă o lu­cra­re de land art („ar­ta tran­sfo­mă­rii me­di­u­lui încon­ju­ră­tor“) inau­gu­ra­tă în această lu­nă lângă lo­ca­li­ta­tea San­qu­har din Scoția. Lu­cra­rea, in­ti­tu­la­tă Cra­wick Mul­ti­ver­se, re­pre­zin­tă o co­la­bo­ra­re între Ri­chard Scott, du­ce de Buc­cleu­ch, și ar­hi­tec­tul pei­sa­gist Char­les Jen­cks, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Spon­so­ri­zat de du­ce, care i-a pus la dis­po­ziție fon­duri și o ex­ploa­ta­re mi­ni­e­ră la zi aban­do­na­tă care-i apa­rți­nea, Jen­cks a tran­sfor­mat-o într-o lu­cra­re care ilus­tre­a­ză teoria exis­te­nței mai mul­tor uni­ver­suri (multiversul). Multiversul care dă ti­tlul lu­cră­rii este con­stru­it din bu­căți de ar­gi­lit, alte ex­po­na­te găz­du­i­te de fos­ta mină fi­ind Ca­lea Lac­tee și Andro­me­da închi­pu­i­te de do­uă mo­vi­le spi­ra­la­te sau un am­fi­te­a­tru măr­gi­nit de bo­lo­vani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.