CROW­DFUN­DING PENTRU PICTURI RUPESTRE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Când nu mai există altă so­luție, și crow­dfun­din­gul e bun da­că-ți lip­sesc fondurile. La această so­luție au ape­lat Bri­tish Mu­seum și TARA (Trust for African Rock Art), o aso­ciație din Ke­nya, ce­le do­uă încer­când să sal­ve­ze pic­tu­ri­le rupestre din Africa, de­oa­re­ce lo­cu­ri­le un­de se gă­sesc asemenea lu­crări, cu o ve­chi­me de cel puțin 50.000 de ani, nu sunt foarte cu­nos­cu­te și nici nu be­ne­fi­cia­ză de pro­te­cție adec­va­tă. Co­la­bo­ra­rea dintre ce­le do­uă in­sti­tuții pre­su­pu­ne ca­ta­lo­ga­rea și fo­to­gra­fi­e­rea pic­tu­ri­lor rupestre de că­tre TARA, care so­li­ci­tă do­nații prin crow­dfun­ding în acest sens, iar ima­gi­ni­le în for­mat di­gi­tal obți­nu­te sunt pu­se la dis­po­ziția pu­bli­cu­lui și spe­cia­liști­lor de că­tre Bri­tish Mu­seum, păs­trându-se astfel o înre­gis­tra­re a unor ope­re care pot dis­pă­rea din cau­za in­tem­pe­ri­i­lor sau a acți­u­nii omu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.