STU­DIU DE VACAN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

NII NU TIU CUM S MAI FUG DE COAL , AL II NU POT RENUN A LA EA NICI |N VACAN , LU~NDU- I FOARTE |N SERIOS EDUCA IA PERMANENT . Adu­lții se duc de bu­nă voie în ta­be­re în care pot învăța ce­va nou sau în care își pot per­fe­cți­o­na ce­le învăța­te, scrie New York Ti­mes, mo­ti­vul fi­ind, cel puțin în ca­zul uno­ra, ace­la că nu s-ar putea con­cen­tra pe ce­ea ce se li se pre­dă da­că ar ur­ma cur­su­ri­le în pa­ra­lel cu ser­vi­ci­ul în ca­zul în care acest lu­cru este po­si­bil, fi­in­dcă nu s-ar putea des­prin­de de pro­ble­me­le de aco­lo.

O com­pa­nie din Bos­ton du­ce tu­riștii stu­di­oși într-o ta­bă­ră de scris la Po­si­ta­no, în Ita­lia, pe coas­ta Mă­rii Ti­re­ni­e­ne. Scri­i­to­rii ama­tori care se înscriu la ta­bă­ră pri­mesc un jur­nal în care să-și no­te­ze im­pre­si­i­le pro­du­se de lo­cu­ri­le vă­zu­te în timpul zi­lei, du­pă care se reu­nesc cu in­struc­to­rii să dis­cu­te ce­le scri­se și să afle cum se con­stru­i­esc per­so­na­je, cum se re­a­li­ze­a­ză in­tri­ga sau cum tre­bu­ie să se or­ga­ni­ze­ze.

Cu­li­na­ry Insti­tu­te of Ame­ri­ca or­ga­ni­ze­a­ză ta­be­re pentru pa­si­o­nații de gă­tit, care învață să gă­te­as­că di­ver­se fe­luri de mânca­re sau cum să pre­gă­te­as­că o ma­să com­pu­să din mai mul­te fe­luri într-un timp dat. Pentru cei mai spor­ti­vi există ta­be­re de că­lă­rie, or­ga­ni­za­te, spre exem­plu, de o com­pa­nie din Vir­gi­nia, la care par­ti­ci­pa­nții pot învăța de la cum să co­mu­ni­ce cu caii la cum să de­vi­nă că­lă­reți de­să­vârșiți.

Cei îndră­gos­tiți de ma­re se pot înscrie la cur­suri de na­vi­gație or­ga­ni­za­te în Croația și Insu­le­le Vir­gi­ne Bri­ta­ni­ce de că­tre Skip­per Aca­de­my, la care par­ti­ci­pa­nți din di­ver­se țări învață să stru­neas­că iah­tul pe ape și prin­tre in­su­le, să tra­gă la mal, să se des­cur­ce sub pre­si­u­ne și să or­ga­ni­ze­ze pe­tre­ceri pe vas se­a­ra.

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.