SALATĂ CU ȘTAIF

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Gar­ni­tu­ră sau doar ce­va con­su­mat înain­tea fe­lu­lui prin­ci­pal, sa­la­ta înce­pe să se dis­ta­nțe­ze azi de ima­gi­nea umi­lă și tin­de să de­vi­nă fe­lul prin­ci­pal al unei me­se. Acest lu­cru se da­to­re­a­ză pre­o­cu­pă­rii tot mai mul­tor oa­meni pentru o ali­men­tație să­nă­toa­să și ac­ce­su­lui mai fa­cil la tot fe­lul de in­gre­di­en­te exo­ti­ce, cum ar fi ce­le din Ori­en­tul Mij­lo­ciu sau Asia, pre­cum și do­ri­nței de a adec­va pre­pa­ra­te­le la se­zo­nul în care sunt con­su­ma­te. Astfel, sa­la­te­le pro­pu­se de ma­eștrii bu­că­tari din di­ver­se lo­ca­luri co­nțin astă­zi com­bi­nații de por­to­ca­le roșii, mă­rar, brânză fe­ta, nuci, mac pentru cei care pre­fe­ră to­tul crud sau car­to­fi, fa­so­le ver­de, mor­co­vi trași la ti­gaie cu ghim­bir, co­rian­dru și se­mi­nțe de in, dar nu nu­mai, fi­e­ca­re între­cându-se în a pro­pu­ne com­bi­nații de in­gre­di­en­te care mai de care mai in­ge­ni­oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.