STUDIOUL CĂLĂTOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ne­voit să ce­de­ze spați­ul pe care și-l ame­na­ja­se ca stu­dio de ar­tă pentru a fi tran­sfor­mat în ca­me­ră pentru co­pi­lul său nou-năs­cut, un ar­tist ame­ri­can a gă­sit o so­luție in­ge­ni­oa­să. Artis­tul, pe nu­me­le său Da­vid Sza­la­sa, și-a con­stru­it un stu­dio mo­bil pe o plat­for­mă au­to, pe care l-a de­nu­mit Stu­dio 1 și cu care se plim­bă din loc în loc ofe­rin­du-le spațiu de cre­ație și altor ar­tiști. Stu­dio 1, care poate fi par­cat pe alei­le din fața ca­se­lor fă­ră a ocu­pa spați­ul de pe tro­tuar, fun­cți­o­nea­ză astfel ca un cen­tru de re­zi­de­nță pentru ar­tiști, fi­e­ca­re in­vi­tat avându-l la dis­po­ziție câte o săp­tă­mână în această va­ră, în care să cre­e­ze și să ex­pu­nă lu­cră­ri­le. Sza­la­sa plă­nu­i­ește și un Stu­dio 2, pe care îl va construi însă pentru Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford, un­de ur­me­a­ză să pre­dea din toam­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.