ZHANG YIN, REGINA H~RTIEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

hang Yin este una dintre ce­le mai bo­ga­te fe­mei din lu­me, care şi-a clă­dit im­pe­ri­ul de la ze­ro, fi­ind de­nu­mi­tă şi „Împă­ră­te­a­sa de Hârtie”. Ni­ne Dra­gons Pa­per, prin­ci­pa­la afa­ce­re din care şi-a con­stru­it ave­rea, este cel mai ma­re pro­du­că­tor de hârtie din China. Zhang este con­si­de­ra­tă un sim­bol al Chi­nei de azi de­oa­re­ce, pa­ra­do­xal, de­mon­stre­a­ză că re­gi­mul co­mu­nist al ţă­rii găz­du­i­eş­te unul dintre ce­le mai vi­gu­roa­se sis­te­me ca­pi­ta­lis­te din lu­me.

Zhang Yin s-a năs­cut în anul 1957, fi­ind cea mai ma­re dintre cei opt co­pii ai unei fa­mi­lii mo­des­te. Şi-a înce­put ex­pe­ri­en­ţa de lu­cru pe un post de con­ta­bi­lă, iar pri­mul con­tact cu in­dus­tria hârti­ei l-a avut la înce­pu­tul ani­lor ‘80, când a lu­crat pentru o com­pa­nie de pro­fil.

Cinci ani mai târziu, Zhang a con­si­de­rat că deţine ex­pe­ri­en­ţa ne­ce­sa­ră pentru a con­du­ce sin­gu­ră o com­pa­nie şi a pus ba­ze­le pro­pri­u­lui ei bu­sin­sess, o mi­că fa­bri­că de reciclare a hârti­ei în Hong Kong. Cu­rând, şi-a dat se­a­ma că fir­ma sa, înfi­in­ţa­tă prin­tr-o in­ves­ti­ţie de 3.800 de dolari, nu putea să re­zol­ve criza

Za­fla­ţi unul în China, iar ce­lă­lalt în Sta­te­le Uni­te, co­la­bo­re­a­ză per­fect. Ame­ri­ca Chung Nam co­lec­te­a­ză hârtia din SUA şi Europa şi o tran­spor­tă în China, un­de Ni­ne Dra­gons Pa­per o tran­sfor­mă în cu­tii de car­ton pentru am­ba­la­rea elec­tro­cas­ni­ce­lor sau a mo­bi­li­e­ru­lui. Apoi, cu­ti­i­le din car­ton in­scrip­ţi­o­na­te „Ma­de in China” ajung înpoi pe con­ti­nen­te­le de un­de a fost co­lec­ta­tă ma­te­ria primă şi, du­pă ce sunt din nou arun­ca­te, ci­clul se re­pe­tă. Este un „mecanism” de un mi­liard de dolari anual, pus la punct per­fect de că­tre Zhang. „Este o vi­zi­o­na­ră”, spu­ne Her­man Woo, ana­list la BNP Pa­ri­bas, banca ce a asis­tat com­pa­nia lui Zhang la lis­ta­rea de la Hong Kong din anul 2006, un­de Ni­ne Dra­gons Pa­per a „co­lec­tat” aproa­pe 500 de milioane de dolari într-o sin­gu­ră zi.

Deşi com­pa­nia înregistrează una dintre ce­le mai ra­pi­de creş­teri din do­me­niu, Zhang declară că ac­ti­vi­ta­tea sa se află la înce­put. „Ni­ne Dra­gons se află încă în miş­ca­re. Abia a fă­cut pri­mii pa­şi că­tre suc­ces”, spu­ne ea, adău­gând că sco­pul fi­nal este ob­ţi­ne­rea pri­mu­lui loc pe segmentul său de ac­ti­vi­ta­te. Cel mai ma­re pro­du­că­tor mondial de hârtie este Smur­fit Sto­ne (SUA), iar al doilea este Weyer­ha­eu­ser (SUA).

Deşi trăi­eş­te într-o so­ci­e­ta­te con­strânsă de ine­ga­li­ta­te de gen,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.