AR­TA SE REFUGIAZ |N DETROIT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

LUNGA I DE PRE URILE |N CRE TERE DE LA NEW YORK, ARTI TII CARE |NCERCAU S - I FAC UN NU­ME |N ACEST ORA SE MUT LA DETROIT, SCRIE NEW YORK TI­MES. Ten­di­nța este cel mai vizibilă în car­ti­e­rul Brook­lyn, de un­de ar­tiștii sau cei care in­ves­tesc în spații pe care le pun la dis­po­ziția aces­to­ra se văd ne­voiți să ple­ce din cau­za creșterii chi­ri­i­lor și prețurilor pro­pri­e­tăți­lor imobiliare. Unii se re­fu­gia­ză aproa­pe de ca­să în car­ti­e­rul Que­ens, alții fug toc­mai până la Los Ange­les, iar cei mai mu­lți aleg să se mu­te la Detroit, un­de au o ofer­tă bo­ga­tă de spații pe care să aște­ap­tă să le ocu­pe ci­ne­va care să se îngri­je­as­că de ele.

Unii se mu­tă pentru că pot să cum­pe­re spații mari în care se gă­sesc ma­te­ria­le din be­lșug pentru a putea crea in­sta­lați­i­le de ar­tă așa cum le do­resc, alții au planuri mai mari înfi­i­nțând și restaurante și ca­fe­ne­le pentru a de­mon­stra că la Detroit e ușor să-ți faci o afa­ce­re. Există și un așa-nu­mit „club al con­struc­to­ri­lor”, la care sunt in­vi­tați să par­ti­ci­pe toți cei care pot da o mână de aju­tor la re­no­va­rea unei clă­diri, pe care ulterior o vor putea fo­lo­si prin ro­tație pentru proi­ec­te­le lor ar­tis­ti­ce. Pe lângă ar­tiști, orașul a atras și cre­a­tori de mo­bi­lă care speră să va­dă De­troi­tul tran­sfor­mat într-un cen­tru re­nu­mit de de­sign de mobilier, pre­cum și cre­a­tori de bijuterii.

Și scri­i­to­rii sunt bi­ne­veniți, aju­tați să ajun­gă la Detroit prin­tr-un con­curs in­ti­tu­lat Wri­te a Ho­u­se (Scrie o ca­să), la care pre­mi­ul este o ca­să din car­ti­e­rul Ban­gla­town re­no­va­tă la cheie cu fon­duri obți­nu­te prin crow­dso­ur­cing. Câști­gă­to­rii tre­bu­ie să lo­cu­ias­că aco­lo cel puțin doi ani, să plă­te­as­că asi­gu­ra­re și im­po­zit și să par­ti­ci­pe la evenimente li­te­ra­re lo­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.