CUM POATE CREȘTE AFACEREA DIN­CO­LO DE PUTERILE CE­LUI CARE A CRE­AT-O

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

nu se con­su­mă, ci sunt sunt cei care cre­e­a­ză resursele şi le pun în miş­ca­re. Oa­me­nii dis­pun de fi­zic, men­tal şi emo­ţi­o­nal, iar emo­ţi­o­na­lul încă nu a pu­tut fi re­pro­dus ar­ti­fi­cial, aşa cum s-a întâmplat cu fi­zi­cul şi cu men­ta­lul. Or, res­pec­tul se adre­se­a­ză în pri­mul rând emo­ţi­o­na­lu­lui şi fa­ce di­fe­ren­ţa între a avea an­ga­ja­ţi loia­li, im­pli­ca­ţi şi en­tu­ziaş­ti, sau, dim­po­tri­vă, re­be­li și apa­tici. Res­pec­tul pre­su­pu­ne ca fi­e­ca­re om din echi­pă să fie cu­nos­cut şi tra­tat ca o in­di­vi­dua­li­ta­te apar­te. E- I DO­RESC CEI C RORA LI SE DELEAG SARCINI? Să nu le fie încăl­ca­te va­lo­ri­le şi obi­ec­ti­ve­le per­so­na­le, să li se dea de fă­cut lucruri care le plac, de care pot fi mândri şi care îi sti­mu­le­a­ză, fă­ră a-i co­ple­şi, şi să li se re­cu­noas­că în mod ex­pli­cit com­pe­ten­ţa, loia­li­ta­tea, efor­tu­ri­le şi re­a­li­ză­ri­le. Să le fie pu­se la dis­po­zi­ţie resursele ne­ce­sa­re, să nu li se pu­nă pi­e­dici şi să nu fie pe­dep­si­ţi ime­diat ce gre­şesc (evi­dent, nu vor­bim aici de re­aua in­ten­ţie, care se cere sanc­ţi­o­na­tă dur şi ime­diat). Să li se asi­gu­re con­di­ţi­i­le pentru a putea fi foarte pro­duc­ti­vi, să fie plă­ti­ţi co­rect, pe mă­su­ra per­for­man­ţe­lor lor, şi să fie spri­ji­ni­ţi să se dez­vol­te con­ti­nuu.

Antho­ny Rob­bins ara­tă că orice om are şa­se nevoi care tre­bu­ie sa­tis­fă­cu­te co­rect, de că­tre el însu­şi şi de că­tre cei din jur: ne­voia de si­gu­ran­ţă, de di­ver­si­ta­te, de a fi sem­ni­fi­ca­tiv, de co­nec­ta­re, de con­tri­bu­ţie şi de dezvoltare.

An­tre­pre­no­rii per­for­man­ţi au gri­jă ca aces­te do­rin­ţe şi nevoi să fie înde­pli­ni­te. An­ga­je­a­ză cu ma­re chib­zu­in­ţă, exact atât cât este cu ade­vă­rat ne­ce­sar şi au gri­jă să aducă şi să păs­tre­ze în com­pa­nie oa­meni foarte ta­len­ta­ţi, dor­nici şi ca­pa­bi­li de re­a­li­zări su­pe­ri­oa­re. Având an­ga­ja­ţi foarte pro­duc­ti­vi, îşi per­mit să-i plă­te­as­că mult mai bine de­cât media in­dus­tri­ei lor şi nu ezi­tă să o fa­că. Cre­e­a­ză un cli­mat de lu­cru foarte bun – pri­mesc noii an­ga­ja­ţi cu căl­du­ră şi îi in­te­gre­a­ză ime­diat în cultura com­pa­ni­ei şi în ce­rin­ţe­le pos­tu­lui. Sunt preocupaţi să le men­ţi­nă ener­gia la un ni­vel ri­di­cat - le dau de

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.