„ S-A ÎMPĂMÂNTENIT ÎN BU­SI­NESS CONCEPTUL DE «RESURSE UMANE». EU NU CONSIDER CĂ OA­ME­NII POT FI ÎNCADRAŢI ÎN CA­TE­GO­RIA RESURSE. EI NICI NU SE AMORTIZEAZĂ, NICI NU SE CON­SU­MĂ, CI SUNT SUNT CEI CARE CRE­E­A­ZĂ RESURSELE ŞI LE PUN ÎN MIŞ­CA­RE.”

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

din ur­mă. Pri­mul dintre ar­gu­men­te a fost lip­sa ba­ni­lor, ur­mat de scep­ti­cis­mul in­dus de di­ver­se ex­pe­ri­en­ţe tre­cu­te ne­fe­ri­ci­te, în care ba­nii şi timpul s-au chel­tu­it fă­ră niciun re­zul­tat, apoi de te­a­ma că angajaţii, du­pă ce-şi vor dez­vol­ta com­pe­ten­ţe­le, vor ple­ca în alte com­pa­nii, de obicei con­cu­ren­te. Prin­tre mo­ti­ve, era men­ţi­o­na­tă şi con­vin­ge­rea că pi­le­le şi re­la­ţi­i­le sunt mai uti­le ca orice for­mă de învă­ţa­re şi că an­ga­ja­ţi se gă­sesc ori­un­de şi ori­când. Toa­te aces­te ar­gu­men­te se do­ve­desc a fi mi­turi. Dez­vol­ta­rea an­ga­ja­ţi­lor s-a dovedit be­ne­fi­că de fi­e­ca­re da­tă când s-au de­fi­nit co­rect ne­voi­le şi s-au ales atent pro­gra­me­le şi furnizorii la care s-a ape­lat. În pri­vin­ţa te­me­rii că angajaţii care participă la pro­gra­me de dezvoltare vor pă­ră­si com­pa­nia, pot spu­ne că, dim­po­tri­vă, angajaţii sunt mai loia­li, mai en­tu­ziaş­ti şi mai pro­duc­ti­vi da­că pot învă­ţa şi da­că pot aplica ce au învă­ţat. Este ade­vă­rat că bugetul de dezvoltare a ta­len­te­lor e de ce­le mai mul­te ori li­mi­tat. În aces­te con­di­ţii, cine are întâi­e­ta­te? Aş spu­ne că, în ca­zul com­pa­ni­i­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.