LEONARDO DEL VEC­CHIO

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

EONARDO DEL VEC­CHIO ESTE CEL MAI BO­GAT OM AL ITALIEI, CU O AVE­RE ES­TI­MAT DE 24 DE MI­LIAR­DE DE DOLARI. El este fon­da­to­rul și con­du­că­to­rul com­pa­ni­ei Lu­xot­ti­ca, li­de­rul mondial pe piața de oche­lari. Fir­ma deți­ne la­nțul de ma­ga­zi­ne Sun­glass Hut și Len­scraf­ters, cu peste 6.000 de ma­ga­zi­ne, și are peste 70.000 de an­ga­jați.

Leonardo Del Vec­chio s-a năs­cut în 1935 la Mi­la­no, într-o familie să­ra­că. Ta­tăl său a mu­rit cu cinci luni înain­te ca el să se nas­că, Leonardo fi­ind fo­rțat să cre­as­că într-un or­fe­li­nat de la 7 ani până la 14 de­oa­re­ce ma­ma sa nu-l putea întreți­ne.

A tre­bu­it să mun­ce­as­că de la o vârstă fra­ge­dă pentru a-și aju­ta fa­mi­lia. A lu­crat ca uce­nic într-o fa­bri­că de unel­te și a ur­mat cur­suri de in­gi­ne­rie industrială la se­ral, con­ti­nuând să mun­ce­as­că în timpul zi­lei.

În timp a de­venit pa­si­o­nat de oche­lari și în 1961 s-a mu­tat în mi­cul orășel Agor­do din nor­dul Italiei, un­de a înfi­i­nțat com­pa­nia Lu­xot­ti­ca. Aco­lo a reușit să „fu­re“meserie de la alți pro­du­că­tori din in­dus­trie, iar în 1967 a de­cis să vândă oche­lari sub brandul pro­priu.

Com­pa­nia a crescut, în 1981 Del Vec­chio a des­chis prima sub­si­dia­ră in­ter­nați­o­na­lă, în Germania, iar în 1988 a re­a­li­zat un parteneriat cu Gi­or­gio Armani.

De­ci­zi­i­le și stra­te­gi­i­le im­ple­men­ta­te de Leonardo Del Vec­chio au pro­pul­sat Lu­xot­ti­ca în po­ziția de lider de piață. Lu­xot­ti­ca s-a lis­tat la bur­sa în New York în 1990 și la Mi­la­no în anul 2000. Lis­ta­rea a ajutat com­pa­nia să strângă bani și să aducă sub um­bre­la sa alte bran­duri. Leonardo Del Vec­chio a por­nit o strategie de achi­ziții agre­si­vă și a cum­pă­rat di­vi­zia de oche­lari Vo­gue în 1990, Per­sol și Len­sCraf­ters în 1995, fai­mo­sul brand ame­ri­can Ray-Ban în 1999, Sun­glass Hut în 2001, iar în 2007 a plă­tit 2 mi­liar­de de dolari pentru com­pa­nia de pro­du­se spor­ti­ve Oak­ley.

L

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.