VIAȚĂ DE SCHIMB

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

„Îmi do­resc mai mult timp!“... Toți gândim și si­mțim așa. Dar cum ar fi ca într-o zi să poți obți­ne acest timp contra cost?! Ino­va­to­rul thril­ler SF „Self/less: Tran­sfer de viață“ex­plo­re­a­ză toc­mai con­se­ci­nțe­le care vin oda­tă cu prețul ne­mu­ri­rii. Fil­mul este dis­tri­bu­it pe ma­ri­le ecra­ne de Fre­e­man Enter­tain­ment, un­de ru­le­a­ză înce­pând din 7 august. Mul­ti­mi­li­o­na­rul om de afaceri Da­mian Ha­le (Ben Kin­gsley) a fost mult timp centrul uni­ver­su­lui, fo­lo­sin­du-se de pu­te­rea sa du­pă bunul plac. Du­pă ce află că are can­cer, ac­cep­tă să se su­pu­nă unei pro­ce­duri medicale re­vo­luți­o­na­re, me­ni­te să îi re­a­du­că ti­ne­rețea. Da­mian își însce­nea­ză moar­tea și înce­pe o no­uă viață, de­par­te de cu­nos­cuți, du­pă ce co­nști­i­nța sa este tran­sfe­ra­tă cu suc­ces în cor­pul unui băr­bat mai tânăr (Ryan Rey­nol­ds). Nu­mai că există oa­meni care nu ar per­mi­te ni­ci­o­da­tă ca im­per­fe­cți­u­ni­le pro­ce­du­rii să de­vi­nă cu­nos­cu­te, așa­dar vi­eți­le lui și ale ce­lor din jur sunt în ma­re pe­ri­col.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.