FANTEZIE CU CE­A­SURI I PI­E­TRE PRE IOASE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ARILE COM­PA­NII DIN IN­DUS­TRIA LUXULUI SE |NTREC |N A LAN­SA BIJUTERII SPEC­TA­CU­LOA­SE, mai dis­cre­te sau cu com­bi­nații ne­bu­nești de pi­e­tre preți­oa­se. Pentru ca să atra­gă co­le­cți­o­na­rii și nu nu­mai lansează și ce­a­suri fan­te­zis­te, care pot fi și ele con­si­de­ra­te niște bijuterii în si­ne, scrie The Te­le­graph.

Cho­pard, de pil­dă, a pre­zen­tat anul aces­ta o co­le­cție de hau­te joail­le­rie în cin­stea ce­lei de-a șai­ze­cea ani­ver­sări de la lan­sa­rea pre­mi­u­lui fes­ti­va­lu­lui de film de la Can­nes, Pal­me d’Or, prin­tre pi­e­se­le co­le­cți­ei nu­mă­rându-se și ce­a­sul Gre­en Car­pet pla­cat cu dia­man­te care închi­pu­ie frun­ze­le de pal­mi­er. Bo­u­che­ron a lansat ce­a­sul Plu­me de Paon (pa­nă de păun) a că­rui brăța­ră are for­ma pe­nei din de­nu­mi­re și este con­fe­cți­o­na­tă din aur alb, mar­mu­ră de Mak­ra­na și bă­tu­tă cu dia­man­te. Van Cle­ef and Arpels s-a întors în tre­cut în cău­ta­rea in­spi­rați­ei, pe care a gă­sit-o în ce­a­sul-brăța­ră Ca­de­nas, cre­at în 1935. Ce­le do­uă versiuni moderne sunt re­a­li­za­te din aur alb și dia­man­te sau aur roz cu sa­fi­re tot roz. La rândul său, Bul­gari s-a ju­cat cu for­me­le ge­o­me­tri­ce re­zul­tând niște ce­a­suri cu mo­de­le hip­no­ti­ce reu­ni­te sub de­nu­mi­rea Ge­o­me­try of Time. Ca­sa Car­ti­er nu s-a lă­sat mai pre­jos, pro­pu­nând un ce­as cu brăța­ră des­chi­să cu dia­man­te și cu ca­dra­nul as­cuns de un sma­rald de for­mă co­ni­că de do­uă­zeci și una de ca­ra­te. Cha­nel și-a gă­sit in­spi­rația în apar­ta­men­tul din Pa­ris al fon­da­toa­rei sa­le, Ga­bri­el­le Cha­nel, lan­sând Ma­de­moi­sel­le Pri­vé, ce cu­prin­de mo­de­le cu ca­dra­ne aco­pe­ri­te cu mă­ta­se bro­da­te ma­nual cu mo­ti­ve cu dia­man­te și per­le.

M

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.