AR­TIȘTII GUNOAIELOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Aco­lo un­de unii nu văd de­cât gu­noi, alții văd ma­te­ria­le care ar putea fi fo­lo­si­te în scop cre­a­tiv și in­vi­tă ar­tiștii să-și dea frâu li­ber ima­gi­nați­ei. Un exem­plu de astfel de iniția­ti­vă este centrul de reciclare a deșeu­ri­lor din San Fran­cis­co, Re­co­lo­gy, care de 25 de ani ofe­ră re­zi­de­nțe ar­tis­ti­ce, cu mult înain­te ca re­va­lo­ri­fi­ca­rea ma­te­ria­le­lor re­fo­lo­si­bi­le să de­vi­nă o pre­o­cu­pa­re importantă. Re­co­lo­gy a or­ga­ni­zat anul aces­ta o ex­po­ziție ani­ver­sa­ră in­ti­tu­la­tă su­ges­tiv „Ma­ke Art, Not Lan­dfill“(„Cre­ați ar­tă, nu gro­pi de gu­noi“) în ca­drul că­reia pot fi ad­mi­ra­te lu­crări ale ar­tiști­lor par­ti­ci­pa­nți la pro­gra­mul său, cum ar fi „Thank You Bag“, o pun­gă-mai­eu bro­da­tă ma­nual de ar­tis­ta Lau­ren DiCic­cio, ori „Wor­ldsca­pe IV“, un co­laj de bu­căți de hârtie și ta­pet re­cu­pe­ra­te de cre­a­toa­rea sa, Val Brit­ton, de la groa­pa de gu­noi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.