AFRICA, ÎN MIȘCARE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Con­form ra­por­tu­lui ONU „Eco­no­mic Re­port on Africa 2015: Indus­tria­li­zing Thro­u­gh Tra­de“, con­ti­nen­tul african a avut o evo­luție po­zi­ti­vă anul tre­cut (crește­rea eco­no­mi­că glo­ba­lă a fost de 2,4% în 2013 la 2,6% în 2014, în timp ce Africa a crescut cu 3,7% în 2013 și cu 3,9% în 2014) și are câte­va eco­no­mii în crește­re. Pro­ble­me­le struc­tu­ra­le ale continentului - să­ră­cia, anal­fa­be­tis­mul, epi­de­mi­i­le și con­flic­te­le so­cia­le - ră­mân încă ce­le mai im­por­tan­te pro­ble­me care țin în loc și ce­le mai mul­te eco­no­mii afri­ca­ne. Sem­na­le­le po­zi­ti­ve vin oda­tă cu in­ves­tiți­i­le străi­ne în crește­re, cu gradul crescut de șco­la­ri­za­re și cu crește­rea ex­por­tu­ri­lor, dar de­pind în pro­po­rție co­vârși­toa­re de evo­luția eco­no­mi­că mon­dia­lă și de dis­po­ni­bi­li­ta­tea investitorilor de a du­ce bani în Africa și de ca­pa­ci­ta­tea eco­no­mi­i­lor dezvoltate de a im­por­ta mai mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.