3.000-3.500

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

de di­ver­se ti­puri (mul­ti­ro­tor sau ari­pă fi­xă) care sunt uti­li­za­te în Ro­ma­nia, în di­ver­se sco­puri: hob­by, dis­tra­cție, fil­ma­re/fo­to­gra­fie ae­ria­nă, su­pra­ve­ghe­re ae­ria­nă sau ae­ro­fo­to­gram­me­trie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.