HU­GH HEFNER

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Hu­gh Hefner s-a năs­cut în apri­lie 1926 în Chi­ca­go, Illi­nois, Sta­te­le Uni­te. Ambii pă­ri­nți au fost pro­fe­sori, iar Hefner și-a des­cris me­reu fa­mi­lia ca una „con­ser­va­toa­re“. Hefner a ur­mat cur­su­ri­le li­ceu­lui Stein­metz, iar în timpul ce­lui de-al doilea răz­boi mondial a ac­ti­vat pentru un ziar militar. A ab­sol­vit ulterior cur­su­ri­le Uni­ver­si­tății din Illi­nois, obți­nând do­uă di­plo­me, în psi­ho­lo­gie și în scri­e­re cre­a­ti­vă.

Hu­gh Hefner s-a angajat pe pos­tul de co­pyw­ri­ter în ca­drul re­vis­tei Esqu­i­re, de un­de a ple­cat în anul 1952 pe mo­ti­vul că i s-a re­fu­zat o crește­re sa­la­ria­lă de 5 dolari. Anul următor, Hefner a obținut un împru­mut ban­car de 600 de dolari ipo­te­cându-și mo­bi­la; a reușit apoi să strângă 8.000 de dolari de la alți 45 de in­ves­ti­tori, prin­tre care și ma­ma sa, pentru a lan­sa o re­vis­tă des­ti­na­tă băr­bați­lor. „Ma­ma nu mi-a dat cei 1.000 de dolari pentru că a cre­zut în proi­ect, ci pentru că a cre­zut în fi­ul ei.“

Nu­me­le inițial ar re­vis­tei tre­bu­ia să fie Stag Par­ty (Pe­tre­ce­rea bur­la­ci­lor), dar Hefner a de­cis să îi schim­be de­nu­mi­rea înain­te de apa­riția pri­mu­lui nu­măr. Acea primă ediție a fost pu­bli­ca­tă în de­cem­brie 1953 și a pre­zen­tat pe co­per­tă o fo­to­gra­fie cu Ma­ri­lyn Mon­roe. Re­vis­ta s-a vândut în peste 50.000 de exem­pla­re, bu­cu­rându-se de un suc­ces neaștep­tat. Hu­gh Hefner nu a cu­nos­cut-o per­so­nal pe Ma­ri­lyn Mon­roe, dar a de­cla­rat de mai mul­te ori că ea a fost cea care i-a adus noroc; el a cum­pă­rat crip­ta ală­tu­ra­tă ce­lei în care se află Mon­roe, din ci­mi­ti­rul Wes­twood Vil­la­ge Me­mo­rial. acum. „M-am rein­ven­tat și am de­venit în ce­le din ur­mă «Mr. Play­boy»“. Și-a sta­bi­lit ca re­pe­re de stil hai­na din ca­ti­fea și pi­pa în mo­men­tul când a înce­put să emi­tă Pen­tho­u­se Par­ty TV, în 1959. „Se spu­ne că am ales să fo­lo­sesc pi­pa pentru că nu ave­am ce să fac cu mâi­ni­le în timpul emi­si­u­nii. Re­a­li­ta­tea este că era o re­cu­zi­tă uti­lă, ce com­ple­ta hai­na din ca­ti­fea și Mer­ce­des Benz-ul. Era par­te din per­soa­na pe care voiam să o cre­ez“, po­ves­tește Hefner. „Am fo­lo­sit re­vis­ta ca mij­loc în re­a­li­za­rea sco­pu­ri­lor me­le și, în acest pro­ces, am in­di­cat o direcție pentru alți băr­bați și fe­mei despre cum ar putea să își trăias­că viața“. În 1961, im­pe­ri­ul Play­boy s-a ex­tins prin­tr-o rețea de clu­buri, pe sce­ne­le că­ro­ra apă­re­au co­me­dia­nți și ie­pu­rași Play­boy, un­de se in­tra pe ba­ză de mem­ber­ship. În 1968, Hefner s-a că­să­to­rit cu Bar­bi Ben­ton, du­pă ce s-au cu­nos­cut în ca­drul unei emi­si­uni TV, al că­rei co­pre­zen­ta­tor a de­venit. În 1988, ul­ti­mul club Play­boy a fost închis, iar te­le­vi­zi­u­nea a con­tri­bu­it la de­cli­nul Play­boy oda­tă cu lan­sa­rea unei noi plat­for­me pentru co­me­dia­nții ce altădată își ară­tau ta­len­tul în clu­bu­ri­le im­pe­ri­u­lui. Hu­gh Hefner are o ave­re es­ti­ma­tă la 43 de milioane de dolari. El se află la a treia că­să­to­rie și are pa­tru co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.