CONSILIER DE MO­DĂ NO­UĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

U NU­MAI POSESORUL, CI I TE­LE­FO­NUL S U TRE­BU­IE S FIE BINE |MBR CAT, CON­FORM ULTIMELOR TENDIN E DIN MOD . Tot fe­lul de com­pa­nii, prin­tre care și ca­se de mo­dă, ofe­ră car­ca­se ele­gan­te pentru te­le­foa­ne, con­fe­cți­o­na­te fie din lemn spe­cial cu anu­mi­te de­fec­te care-l fac să arate spec­ta­cu­los, fie din pi­e­le, me­ta­le preți­oa­se, dar nu nu­mai. Car­ca­se­le nu sunt însă dis­po­ni­bi­le pentru orice model de telefon, ofer­ta­nții pre­fe­rând să se con­cen­tre­ze pe câte­va dintre ce­le mai scum­pe, mai ales de la Apple, care nu are o ofer­tă bo­ga­tă de ter­mi­na­le, și mai puțin pe te­le­foa­ne cu Android sau de la Blac­kBer­ry.

Ga­ma de car­ca­se scum­pe va­ria­ză de la mo­de­le mai ti­ne­rești cu di­ver­se for­me, prin­tre care cu­tii de lap­te, sprayuri de vop­sea sau bu­ze, ori de­se­ne ve­se­le la une­le mai so­bre din di­ver­se ti­puri de pi­e­le și me­ta­le preți­oa­se, me­ni­te să im­pre­si­o­ne­ze pri­vi­to­rul, dat fi­ind că te­le­fo­nul este un obi­ect care se poar­tă de ce­le mai mul­te ori la ve­de­re. Inițial gândi­te să fie sim­ple și să pro­te­je­ze, car­ca­se­le au de­venit un ac­ce­so­riu foarte po­pu­lar și, da­to­ri­tă aces­tui lu­cru, tot mai mul­tă lu­me a înce­put să cau­te ce­va mai de­o­se­bit, ten­di­nță care nu a scă­pat unor ca­se de mo­dă pre­cum Stel­la McCar­tney, Dia­ne von Fur­sten­berg, Fen­di, Di­or sau Lo­u­is Vu­it­ton, care au pus în vânza­re „îmbră­că­min­te“pentru te­le­foa­ne sau chiar și pentru ta­ble­te.

NSu­me­le im­pre­si­o­nan­te la care ajung tran­za­cți­i­le cu ope­re de ar­tă atrag mai tot mai mul­te per­soa­ne spre do­me­ni­ul con­sul­ta­nței ofe­ri­te co­le­cți­o­na­ri­lor, serviciu de care mai ales noii îmbo­gățiți au ne­voie, scrie New York Ti­mes. Ca o con­se­ci­nță a aces­tui fapt, ro­lul con­sul­tan­tu­lui se schimbă, aces­ta ajun­gând să se ocu­pe și de tran­za­cții, nu doar de dat sfa­turi cli­en­tu­lui. Prin­tre cei in­trați în ul­ti­ma vre­me în rândul con­sul­ta­nți­lor se nu­mă­ră foști di­rec­tori ai unor de­par­ta­men­te din ma­ri­le ca­se de li­ci­tații, dar nu nu­mai, unii dintre cei care ofe­ră astfel de servicii având însă puți­nă ex­pe­ri­e­nță în do­me­niu. Con­sul­tan­tul de tip nou lu­cre­a­ză tot mai des pe co­mi­si­on și nu pe ono­ra­riu, ce­ea ce a atras în bra­nșă chiar și co­mer­cia­nți sau pro­pri­e­tari de ga­le­rii de ar­tă, apă­rând astfel ris­cul creșterii prețurilor pentru ar­tiștii pro­mo­vați de ei, chiar da­că aceștia nu sunt nea­pă­rat o in­ves­tiție bu­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.