„PIAȚA SE DIVERSIFICĂ ȘI ESTE CU MULT MAI SOFISTICATĂ FAȚĂ DE ACUM 10 ANI. SPRE EXEM­PLU, AU APĂ­RUT MUL­TE MA­GA­ZI­NE DE VI­NURI, A DE­VENIT O MO­DĂ, DAR SUN­TEM TO­TUȘI CU MULT SUB NIVELUL UNOR ȚĂRI PRE­CUM CE­HIA, POLONIA, UNGARIA, DA­CĂ LUĂM ÎN CALCUL INDICATORI P

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

este anul c`nd Cristian Preotu a \nce­put afa­ce­ri­le pe pia a lo­cal , av`nd ca ac­ti­vit i ini ia­le im­por­tul i dis­tri­bu ia de pro­du­se de gastronomie de lux pentru c`te­va restaurante, c`t i ca­do­u­ri­le cor­po­ra­te for­ma­te din astfel de pro­du­se. Cristian Preotu deschide pri­mul ma­ga­zin Com­tes­se du Bar­ry, \ntr-un spa iu de pe stra­da Ion C`mpi­nea­nu din Capital , un­de pl te te o chi­rie de 5.000 de euro pentru 60 de metri p tra i. Antreprenorul \nce­pe s re­a­li­ze­ze dis­tri­bu ia de vi­nuri fran uze ti pentru mai mul­te restaurante de lux din Bu­cu­re ti i achizi io­neaz un de­po­zit \n sco­pul dez­volt rii afa­ce­rii de im­port i dis­tri­bu ie. Ma­ga­zi­nul Com­tes­se du Bar­ry este mu­tat \n lo­ca ia de pe stra­da Epis­co­pi­ei, \n apro­pi­e­re de ho­te­lul Hil­ton. Cristian Preotu \ i ex­tin­de ac­ti­vit ile an­tre­pre­no­ria­le i in­tr \n re­tai­lul de hai­ne cu ma­ga­zi­nul fran uzesc de hai­ne pentru co­pii Pe­tit Ba­te­au, \n centrul co­mer­cial B neasa Shop­ping Cen­ter. Antreprenorul deschide pri­mul ma­ga­zin Com­tes­se du Bar­ry \n pro­vin­cie, \n Ti­mi oa­ra, c`t i un wi­ne bar \n Capital . Preotu con­ti­nu ex­tin­de­rea \n pro­vin­cie a bran­du­lui Com­tes­se du Bar­ry, cu inau­gu­ra­rea unui ma­ga­zin \n Cluj. |n ace­la i an, deschide un al pa­tru­lea ma­ga­zin \n zona Prim ve­rii a Ca­pi­ta­lei, iar l`ng aces­ta deschide m cel ria de lux La Bo­u­che­rie Fra­nçai­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.