R CORITOAREA CASEI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

UP P~INEA I BEREA ARTIZANAL , R CORITOARELE DEVIN NO­UA REDUT DE CUCERIT DE C TRE CEI CARE PREFER S - I PRE­PA­RE SINGURI M~NCAREA ORI B UTURILE. Această ten­di­nță este foarte vizibilă în SUA, un­de au apă­rut de­ja mărci de ră­co­ri­toa­re ar­ti­za­na­le, scrie Was­hin­gton Post.

Chiar da­că nu există o de­fi­niție cla­ră a aces­tor băuturi, ele­men­te­le comune prin care se dis­ting, su­sțin cei că­ro­ra le pla­ce să le con­su­me, sunt evi­ta­rea si­ro­pu­lui de glu­co­ză-fruc­to­ză în pre­pa­ra­rea lor, fo­lo­si­rea con­ser­va­nți­lor în can­ti­tăți re­du­se sau de­loc și aro­me­le na­tu­ra­le, even­tual une­le mai puțin obișnu­i­te.

Unii is­to­rici afir­mă însă că no­ua ten­di­nță re­pre­zin­tă, de fapt, o întoar­ce­re la o sta­re de fapt de la fi­na­lul se­co­lu­lui XIX și înce­pu­tul se­co­lu­lui XX, când ma­jo­ri­ta­tea orașe­lor din SUA se pu­te­au lău­da cu pro­pria lor ră­co­ri­toa­re.

Su­cu­ri­le ar­ti­za­na­le sunt dis­po­ni­bi­le la sti­clă, la fel ca ră­co­ri­toa­re­le aci­du­la­te obișnu­i­te, sau sunt ser­vi­te la pa­har de la do­za­toa­re in­sta­la­te în lo­ca­luri, ală­turi de anu­mi­te pre­pa­ra­te cu­li­na­re. Prin­tre aro­me­le fo­lo­si­te se regăsesc brus­tu­re­le, ana­so­nul, pe­re­le, smo­chi­ne­le, man­go, fruc­tul pa­si­u­nii, eni­ba­ha­rul sau co­la cu ci­reșe ne­gre. Va­ra nu lip­sesc bău­tu­ri­le din pe­pe­ne, în timp ce pe timpul ier­nii ci­tri­ce­le sunt un in­gre­di­ent im­por­tant în me­ni­ul de ră­co­ri­toa­re. Pentru cei care cau­tă gus­turi mai ne­o­bișnu­i­te se gă­sesc și ră­co­ri­toa­re ar­ti­za­na­le cu aromă de ari­pi­oa­re pi­can­te sau de si­rop de arțar cu ba­con.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.