CA­SA DIN CUB

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Atunci când nu lu­cre­a­ză la se­dii pentru mari com­pa­nii, clă­diri pentru ae­ro­por­turi din me­tro­po­le­le lu­mii sau proi­ec­te re­zi­de­nția­le de lux, une­le firme re­nu­mi­te de ar­hi­tec­tu­ră își îndre­ap­tă ate­nția spre lo­cu­i­nțe so­cia­le. O fir­mă care și-a pus ima­gi­nația și ex­pe­ri­e­nța la bă­taie în asemenea scop este Ro­gers Stirk Har­bo­ur + Par­tners, scrie The Guar­dian, care a lu­crat de-a lun­gul tim­pu­lui pentru clienți ca Daimler, Lloyd’s, CEDO sau ae­ro­por­tul He­at­hrow din Lon­dra. Proiectul de lo­cu­i­nțe so­cia­le aflat în des­fășu­ra­re pre­su­pu­ne proi­ec­ta­rea și con­stru­i­rea unor mici blo­curi pre­fa­bri­ca­te de for­mă cu­bi­că reu­ni­te în com­ple­xul Y:Cu­be și des­ti­na­te în spe­cial ti­ne­ri­lor care nu-și per­mit să închi­ri­e­ze alt­fel un apar­ta­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.