GRANIȚA FĂRĂDELEGII

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

La granița dintre Sta­te­le Uni­te și Me­xic, legea nu există, iar ne­ex­pe­ri­men­ta­ta agen­tă FBI Ka­te Mer­cer (Emi­ly Blunt) de­vi­ne mar­to­ră a tra­fi­cu­lui in­ter­nați­o­nal de dro­guri des­fășu­rat cu im­pli­ca­rea fo­rțe­lor gu­ver­na­men­ta­le (Josh Bro­lin, Be­ni­cio Del To­ro). Mi­za crește atunci când aceștia tre­bu­ie să îl prin­dă pe ca­pul între­gii or­ga­ni­zații cri­mi­na­le. Be­ni­cio Del To­ro este prin­ci­pa­lul co­la­bo­ra­tor în mi­si­u­nea con­du­să de FBI la gra­niță, iar tre­cu­tul întu­ne­cat al aces­tu­ia o va fa­ce pe Ka­te să pu­nă la îndoia­lă tot ce știa pentru a su­pra­vi­ețui. Din 18 sep­tem­brie, Fre­e­man Enter­tain­ment pre­zin­tă pe ma­ri­le ecra­ne din România fil­mul de acțiune Si­ca­rio: Asa­si­nul cu Emi­ly Blunt, Be­ni­cio Del To­ro și Josh Bro­lin în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.