LA MA­SĂ LA CONTAINERUL DE LA COLȚ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

O so­luție foarte bu­nă pentru tran­spor­tul de măr­furi sau chiar pentru lo­cu­i­nțe ief­ti­ne, con­tai­ne­re­le pot fi uti­li­za­te și pentru ame­na­ja­rea unor lo­ca­luri, așa cum o ara­tă un proi­ect de la Bos­ton. Gândi­te ca o mo­da­li­ta­te ra­pi­dă și cu im­pact re­dus asu­pra me­di­u­lui încon­ju­ră­tor de a adu­ce lo­ca­luri și ma­ga­zi­ne în com­ple­xul Inno­va­ti­on De­sign Building în care fun­cți­o­nea­ză com­pa­nii din di­ver­se do­me­nii, con­tai­ne­re­le vor găz­dui restaurante și ca­fe­ne­le care vor pu­ne la dis­po­ziția cli­e­nți­lor locuri înăun­tru și afa­ră, pre­cum și ma­ga­zi­ne și chiar un salon de coa­fu­ră, scrie Bos­ton Glo­be. Iniția­ti­va se înscrie într-un plan mai am­plu de in­ves­tiții de 100 de milioane de dolari pentru re­a­me­na­ja­rea com­ple­xu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.