|

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

n do­ri­nța de a re­a­li­za pi­e­se cât mai spec­ta­cu­loa­se, cre­a­to­rii de bijuterii își îndre­ap­tă ate­nția spre ma­te­ria­le până nu de­mult ig­no­ra­te, spre na­tu­ră sau spre tre­cut pentru a gă­si idei și a înlo­cui sau com­ple­ta au­rul pre­zent în ma­jo­ri­ta­tea aces­tor obi­ec­te, scrie The Te­le­graph.

Cre­a­toa­rea Bi­bi van der Vel­den pa­re dor­ni­că să do­ve­de­as­că fap­tul că fil­deșii ma­muți­lor se pot ad­mi­ra foarte bine nu nu­mai în mu­zee sau în co­le­cții par­ti­cu­la­re, ci și pe de­ge­te­le doam­ne­lor, tran­sfor­mați în ine­le în for­mă de dra­goni, șer­pi sau ali­ga­tori de­co­ra­te cu per­le și pi­e­tre preți­oa­se.

Vi­ețu­i­toa­re­le con­tem­po­ra­ne con­sti­tu­ie și ele sur­să de ma­te­ria­le pentru cre­a­to­rii de bijuterii, Van der Vel­den având și pi­e­se cu ari­pi de că­ră­buși, care se regăsesc și la pi­e­se Di­or sau la une­le sem­na­te Da­ni­e­la Vil­le­gas, care fo­lo­sește însă și in­sec­te sau țe­pi de porc spi­nos pentru cre­ați­i­le sa­le.

Prin­tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se astfel de bijuterii se nu­mă­ră ce­le re­a­li­za­te de ca­sa ger­ma­nă Hem­mer­le, niște broșe cu dia­man­te, aur alb și co­chi­lii de melci.

O altă cre­a­toa­re, Jac­que­li­ne Cul­len, a re­a­dus în ate­nția pu­bli­cu­lui jai­sul de Whit­by, uti­li­zat în epo­ca vic­to­ria­nă pentru con­fe­cți­o­na­rea bi­ju­te­ri­i­lor de do­liu, pe care îl înno­bi­le­a­ză cu aur și dia­man­te.

Ca­sa Hem­mer­le se re­mar­că și prin com­bi­nați­i­le ne­o­bișnu­i­te de ma­te­ria­le, aceasta mon­tând pi­e­tre preți­oa­se în fi­er, ala­mă sau cu­pru. Nici ti­ta­nul nu a scă­pat ate­nți­ei cre­a­to­ri­lor de bijuterii, el re­gă­sin­du-se în co­le­cții de la Car­net, în ine­le de lo­god­nă de la Glenn Spi­ro sau com­bi­nat cu aur roz la Po­mel­la­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.