NO­UA VIAȚĂ A CEASURILOR VE­CHI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Re­ci­cla­rea înse­am­nă pentru unii doar res­pec­ta­rea împă­rți­rii deșeu­ri­lor pe ca­te­go­rii atunci când le arun­că, iar pentru alții o ade­vă­ra­tă ar­tă, aceștia creând obi­ec­te care fac de­li­ci­ul co­le­cți­o­na­ri­lor. În această ca­te­go­rie se înscrie sculp­to­rița și pic­to­rița ame­ri­ca­nă Su­san Be­a­tri­ce, care fo­lo­sește pi­e­se de ce­a­suri ve­chi și bu­căți de bijuterii, dar și alte ma­te­ria­le pentru a crea sculp­turi mi­nia­tu­ra­le de animale re­a­le (pi­sici, șoareci, că­luți de ma­re) sau cre­a­turi fa­bu­loa­se (dra­goni, zâne) ori ce­a­suri de bu­zu­nar ce par des­prin­se din­tr-un uni­vers ste­am­punk. Pi­e­se­le sunt uni­ca­te, su­sți­ne ar­tis­ta, care pri­mește și co­men­zi, cei care do­resc pu­tând so­li­ci­ta o pi­e­să care să se­me­ne cu una de­ja con­fe­cți­o­na­tă și ajun­să la un client.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.