POFTIȚI LA COASĂ!

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Tun­sul ier­bii și cu­răța­rea unui te­ren se poate re­zol­va cu aju­to­rul unei tur­me de ca­pre, așa cum se poar­tă pe la di­ver­se com­pa­nii care vor să se arate aten­te la im­pac­tul pe care-l au asu­pra me­di­u­lui sau poate fi re­zol­vat de omul mo­dern cu altă so­luție tra­diți­o­na­lă: coa­sa. Așa au apă­rut în Ma­rea Bri­ta­nie cur­suri în care ce in­te­re­sați învață să o mânu­ias­că, atrași de fap­tul că astfel pot fa­ce un pic de sport și to­to­da­tă pro­te­ja mi­ci­le vi­ețu­i­toa­re care trăi­esc în iar­bă, de­oa­re­ce la co­si­tul cu coa­sa tra­diți­o­na­lă aces­tea au timp să se fe­re­as­că. Co­si­to­rii as­pi­ra­nți, scrie Fi­nan­cial Ti­mes, învață care este po­ziția co­rec­tă a cor­pu­lui și coa­sei în timpul lu­cru­lui, când tre­bu­ie să ia­să la co­sit, cum tre­bu­ie să întreți­nă coa­se­le și cum să așe­ze iar­ba tăia­tă pentru a obți­ne un fân bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.