WILLIAM PROCTER

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

să vândă pas­ta de din­ţi cu flu­or Crest. Unul dintre ce­le mai re­vo­lu­ţi­o­na­re pro­du­se a fost Pam­pers, scos pe piaţă în 1961, în ace­la­şi an în care a fost lansat şi şam­po­nul He­ad & Sho­ul­ders. De­ce­niu du­pă de­ce­niu com­pa­nia a con­ti­nuat să cre­as­că, prin achi­zi­ţia de noi mărci, com­pa­nii, prin in­tra­rea pe noi pi­e­ţe, prin creş­te­rea con­su­mu­lui în di­fe­ri­te re­gi­uni ale lu­mii. Cu ti­tlul de exem­plu, P&G înre­gis­tra, în ur­mă cu ze­ce ani, o ci­fră de afaceri de peste 50 de mi­liar­de de dolari; vânzările ne­te au de­pă­şit în 2014 83 de mi­liar­de de dolari. În ul­ti­mii ani însă, con­glo­me­ra­tul a ales o altă tac­ti­că. Pre­fe­ră să se con­cen­tre­ze pe măr­ci­le ce­le mai pro­fi­ta­bi­le şi să le vândă pe ce­le care nu con­sti­tu­ie mi­e­zul afa­ce­rii. În va­ra aces­tui an, Procter & Gam­ble a ac­cep­tat o ofer­tă de 12,5 mi­liar­de de dolari din par­tea com­pa­ni­ei Co­ty pentru pre­lua­rea a 43 dintre bran­du­ri­le de îngri­ji­re a fru­mu­se­ţii ale gru­pu­lui, între care as­soon Pro­fes­si­o­nal, Hu­go Boss, Dol­ce & Gab­ba­na, Max Fac­tor şi Co­ver­girl.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.