DIN DOU , UNA

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

AINELE PUR­TA­TE |N COPIL RIE SAU OBIECTELE VES­TI­MEN­TA­RE VE­CHI POT DE­VE­NI SURS DE INSPIRA IE ORI CHIAR MA­TE­RIAL PENTRU UNE­LE MODERNE |N M~INILE CREATORULUI PO­TRI­VIT. Aceasta pa­re să fie stra­te­gia adop­ta­tă de o se­rie de mici pro­du­că­tori de je­a­nși, care, pentru a putea con­cu­ra cu suc­ces cu firmele mari din do­me­niu, se stră­du­i­esc să cre­e­ze niște je­a­nși cât mai ele­ga­nți, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal.

Cre­a­toa­rea Ra­chel Co­mey, de exem­plu, a lansat ga­ma Le­gi­on, niște je­a­nși cu ta­lie înal­tă și craci lar­gi, care amin­tesc de cei din anii ‘70. Un ele­ment dis­tinc­tiv al aces­to­ra este fap­tul că par să fi fost ti­viți și des­cu­suți, cre­a­toa­rea având ca sur­să de in­spi­rație blu­gii pur­tați în co­pi­lă­rie, scur­tați când erau prea mari și apoi lun­giți la loc când creștea.

Ca­sa AMO s-a spe­cia­li­zat pe je­a­nși care com­bi­nă pa­ti­na uno­ra ve­chi cu croi­e­li moderne. Alte mici com­pa­nii din do­me­niu uti­li­ze­a­ză pro­ce­dee apar­te de spă­la­re a ma­te­ria­lu­lui care îi dau aces­tu­ia o cu­loa­re mai fru­moa­să și pot pre­su­pu­ne până la trei­zeci de pași, toți re­a­li­zați ma­nual, ce­ea ce nu le per­mi­te să ai­bă o producție ma­re.

La rândul său, ca­sa fran­ce­ză Ve­te­men­ts fo­lo­sește în pro­du­se sa­le ma­te­rial din je­a­nși ve­chi, pe care cre­a­toa­rea Dem­ma Gva­sa­lia și echi­pa sau îi cum­pă­ră din ma­ga­zi­ne se­cond-hand din Lon­dra, Pa­ris sau Bru­xel­les, du­pă care din do­uă pe­re­chi con­fe­cți­o­nea­ză una sin­gu­ră. Pro­ce­sul este la­bo­ri­os, căci tre­bu­ie des­cu­suți ve­chii pan­ta­loni, căl­cat ma­te­ria­lul, croit în no­ua for­mă și cu­sut. Je­a­nșii pro­duși de aces­te mici firme cos­tă de la trei su­te la peste o mie de dolari în ca­zul Ve­te­men­ts.

H

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.