ÎN PRACTICĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

n pri­mă­va­ra anu­lui 1979 un mu­zi­cian pe nu­me Dan Andrei Aldea a scos un disc sin­gle (pentru ti­neri: este un disc de vi­nil cu câte o pi­e­să pe fi­e­ca­re față, cu 45 de ro­tații pe mi­nut) in­ti­tu­lat „Noi nu ne te­mem/Ze­ce arici îna­mo­rați“. Dis­cul a „tre­cut“la vi­zi­o­na­rea or­ga­ni­za­tă de cen­zu­ra co­mu­nis­tă cu spri­ji­nul re­dac­to­ri­lor de la Elec­tre­cord, care au or­ga­ni­zat tot soi­ul de „mo­men­te“– te­le­foa­ne care su­nau, pro­ble­me ur­gen­te ce tre­bu­ia re­zol­va­te – care au ri­si­pit ate­nția cen­zo­ri­lor; res­pec­ti­vii au între­bat, la ur­mă, „...ăsta e folk?“, li s-a răs­puns că da, și așa dis­cul a ajuns în ma­ga­zi­ne. Un­de a stat doar o sin­gu­ră zi, pentru că ti­pii de la cen­zu­ră au re­a­li­zat ce fel de mu­zi­că era pe disc și au con­fis­cat tot ti­ra­jul. Au fost câți­va fe­ri­ciți care au pu­tut cum­pă­ra to­tuși sin­gle-ul, prin­tre care și sem­na­ta­rul aces­tor rânduri; și această is­to­ri­oa­ră mi-a venit în min­te în mo­men­tul în care am de­cis să scriu despre clișee. Pentru că Dan Andrei Aldea, astă­zi sta­bi­lit în Germania, a pa­ro­diat pe „Noi nu ne te­mem“toc­mai clișe­e­le mu­zi­ca­le ale mo­men­tu­lui – cânte­ce­le pa­tri­o­ti­ce pli­ne de îndem­nuri și ela­nuri, mu­zi­ca folk tângu­i­toa­re sau re­fre­ne­le rock mai du­re. Ver­su­ri­le cânte­cu­lui sunt com­pu­se de Ma­rin So­res­cu, iar po­ves­tea este a cea a lup­tei să­te­ni­lor din sa­tul Der­de­luș cu omi­zi­le care le ame­ni­nțau re­col­ta. Să ne înțe­le­gem, nu înse­am­nă că toa­tă pro­du­cția mu­zi­ca­lă a mo­men­tu­lui era clișeis­ti­că, pentru că atunci au apă­rut, in­di­fe­rent de re­gim sau poate în ci­u­da sa, me­lo­dii, for­mații și cântă­reți care sunt as­cul­tați și în zi­ua de astă­zi, du­pă zeci și zeci de ani. Dar au fost des­tui inși, ca și în pre­zent de alt­fel, care au fă­cut ca­ri­e­ră din câte­va acor­duri; în plus, rit­mu­ri­le co­ru­ri­lor pa­tri­o­ti­ce erau în sta­re să te scoa­tă din mi­nți, la pro­priu, și pro­ba­bil cu acest tip de cre­ație, da­că o putem nu­mi așa, a avut tre­a­bă Aldea. Pentru cu­ri­oși, pi­e­sa există pe Yo­uTu­be și me­ri­tă, în mod si­gur, mai mult de­cât ce­le 4.600 de as­cul­tări de acum. Iar po­e­zia lui So­res­cu va des­pă­rți ca­pi­to­le­le aces­tui text; ci­ti­to­rii vor de­ci­de da­că omi­zi­le au sau nu le­gă­tu­ră cu clișe­e­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.