„CLIENTUL NOSTRU, STĂPÂNUL NOSTRU“, CU VARIANTE: „CENTRAȚI PE CLIENT“ETC.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

a. „Toți spu­nem că o fa­cem. Doar spu­nem. Și re­pe­tăm atât de des acest lu­cru încât aproa­pe că îi ui­tăm im­por­ta­nța“; b. „Cli­e­nții nu tre­bu­ie să fie stă­pâni, pentru că asta ar însem­na că fur­ni­zo­rul își asu­mă ro­lul de exe­cu­tant de or­di­ne“; c. „Su­pă­ră­tor și ener­vant“; d. „Clientul vrea de ce­le mai mul­te ori să obți­nă cel mai bun ser­vi­cu sau pro­dus, la un preț ono­ra­bil. Ne­voia de pro­fi­ta­bi­li­ta­te, la cos­turi cât mai mici, nu este nea­pă­rat în in­te­re­sul cli­en­tu­lui, este o zo­nă gri un­de puțini se ba­gă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.