COLEC IONARII LA MUZEU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

E POATE S FAC UN MUZEU FINAN AT DE LA BU­GET ATUNCI C~ND FONDURILE PRIMITE NU-I MAI SUNT SUFICIENTE? Ape­le­a­ză la co­le­cți­o­na­rii par­ti­cu­lari, scrie New York Ti­mes.

Un astfel de caz este cel al orașu­lui bri­ta­nic Shef­fi­eld, un­de pa­tru mu­zee, ale că­ror bu­ge­te de achi­ziții s-au su­bțiat, și o bi­se­ri­că ex­pun lu­crări de ar­tă con­tem­po­ra­nă pu­se la dis­po­ziția lor de că­tre co­le­cți­o­nari par­ti­cu­lari. Gi­rul mu­ze­e­lor, spun ex­pe­rții, con­fe­ră vi­zi­bi­li­ta­te co­le­cți­i­lor și le con­fir­mă ca­li­ta­tea. La rândul său, mu­zeul de stat câști­gă și el din fap­tul că poate ex­pu­ne lu­crări pe care nu-și per­mi­te să le achi­ziți­o­ne­ze.

Cum mu­lți co­le­cți­o­nari do­resc să le va­dă și alții co­le­cți­i­le, aceștia op­te­a­ză fie să co­la­bo­re­ze cu mu­zee de stat, fie să-și înte­mei­e­ze pro­pri­i­le lor mu­zee. Un astfel de muzeu este re­cent inau­gu­ra­tul The Broad din orașul ame­ri­can Los Ange­les, pa­tro­nat de Eli și Edyt­he Broad. Aces­ta ex­pu­ne co­le­cția de ar­tă con­tem­po­ra­nă a ce­lor doi și are fon­duri ge­ne­roa­se la dis­po­ziție pentru a cum­pă­ra lu­crări noi.

Mu­zeul pro­priu de­vi­ne o opți­u­ne tot mai des pre­fe­ra­tă de co­le­cți­o­na­rii par­ti­cu­lari, în dau­na do­nați­i­lor că­tre mu­ze­e­le de stat însă, în ci­u­da re­du­ce­ri­lor de im­po­zi­te de care do­na­to­rii be­ne­fi­cia­ză în schim­bul ges­tu­lui lor în di­ver­se țări. Fie că do­nea­ză, împru­mu­tă lu­crări in­sti­tuți­i­lor mu­ze­a­le de stat sau își înfi­i­nțe­a­ză pro­pri­i­le lor mu­zee, co­le­cți­o­na­rii par­ti­cu­lari pot aju­ta la cre­a­rea ar­tei, de­oa­re­ce își per­mit să co­man­de ar­tiști­lor di­ver­se ope­re. Pe de altă par­te, su­sțin ex­pe­rții, atunci când co­le­cți­o­na­rii par­ti­cu­lari lu­cre­a­ză de ca­pul lor, există ris­cul ca aceștia să nu al­că­tu­ias­că o co­le­cție va­loa­roa­să din punct de ve­de­re ar­tis­tic, de­oa­re­ce unii dintre ei tind să cum­pe­re ope­re­le de ar­tă doar ca in­ves­tiție.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.