CUM SĂ BAȚI MONEDĂ PE BIJUTERII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Mo­ne­de­lor ve­chi le stă bine nu nu­mai în cu­ti­uțe căp­tuși­te cu ca­ti­fea și ca­pac de sti­clă, ci și pu­se în va­loa­re în bijuterii, așa cum o fac unii cre­a­tori care re­a­li­ze­a­ză di­ver­se pi­e­se por­nind de la ba­nii de de­mult. Cre­a­toa­rea lon­do­ne­ză de ori­gi­ne ita­lia­nă Be­ne­det­ta Du­bini, spre exem­plu, s-a fo­lo­sit de mo­ne­de an­ti­ce de bronz și ar­gint pe care le-a îmbră­cat în ca­boșoa­ne, atârnat de ine­le de aur sau apli­cat pe brățări de pi­e­le ori fo­lo­sit în co­li­e­re la ba­za gâtu­lui, ima­gi­nația fi­ind-i sti­mu­la­tă de un bă­nuț gă­sit de ma­ma sa. Ca­sa Bul­gari are prin­tre cre­ați­i­le sa­le un co­li­er a că­rui pi­e­să cen­tra­lă o re­pre­zin­tă o monedă cu chi­pul împă­ra­tu­lui Traian, încon­ju­ra­tă de dia­man­te, sa­fi­re și sma­ral­de, iar cre­a­toa­rea de ori­gi­ne spa­ni­o­lă Ines Ne­to pro­pu­ne un co­li­er cu o monedă bi­zan­ti­nă mon­ta­tă în aur și de­co­ra­tă cu dia­man­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.