NO­UA GLORIE A PLASTRONULUI

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

P RUT DE MAI BINE DE O SUT DE ANI și uti­li­zat de mul­te ori de cei sau ce­le care îl pur­tau pentru a da im­pre­sia că au o că­mașă sau o blu­ză pe sub hai­nă, plas­tro­nul re­vi­ne la mo­dă în această toam­nă, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Ro­lul lui însă, su­sțin ex­pe­rții în mo­dă, nu mai este de­loc cel inițial, de a pro­te­ja că­mașa, care, având o par­te de­tașa­bi­lă mai ușor de întreți­nut, re­zis­tă mai mult, ci de a com­ple­ta o ți­nu­tă fă­ră ca per­soa­na care o poar­tă să pa­ră prea gros îmbră­ca­tă.

Apre­ciat și de fo­to­gra­fii de ce­le­bri­tăți pentru că le ofe­ră o so­luție ușoa­ră la si­tuați­i­le în care o ja­che­tă nu ca­de su­fi­ci­ent de bine pe o ve­de­tă, plas­tro­nul se re­gă­sește de­ja de ce­va vre­me în co­le­cți­i­le unor de­sig­neri, în timp ce alții abia încep să-l pro­pu­nă ca ar­ti­col ves­ti­men­tar. Fir­ma CeCe Top­pin­gs din New York pro­pu­ne, de exem­plu, plas­troa­ne încheia­te până în gât, care imi­tă că­măși și blu­ze cla­si­ce, cu di­ver­se im­pri­meuri sau mo­de­le, nu­min­du-și însă pro­du­se­le „ gu­le­re“și su­ge­rând pur­ta­rea lor cu pu­lo­ve­re la ba­za gâtu­lui sau cu an­chi­or. Ve­ro­ni­ca Be­ar, o com­pa­nie de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re de lux, pro­pu­ne o se­rie de plas­troa­ne mai sport, care amin­tesc de ha­no­ra­ce sau de că­măși de blu­gi, cum­pă­ră­to­rii pu­tând să adau­ge un plus de ele­ga­nță unei ja­che­te sau să pa­ră că poar­tă o ți­nu­tă mai re­la­xa­tă în fun­cție de plas­tro­nul ales. Co­le­cția de pri­mă­va­ră 2016 a com­pa­ni­ei are chiar și plas­troa­ne de sa­tin.

Nici cre­a­to­rul Mi­cha­el Kors nu s-a lă­sat mai pre­jos, pre­zen­tând în acest an o ga­mă de plas­troa­ne ele­gan­te care pot fi pur­ta­te cu pu­lo­ve­re sau pe sub ro­chii fă­ră mâneci.

A

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.